Ikoni Referenssit

Uudel­leen­si­joi­tus­val­men­nus

Muu­tos­tur­va­la­ki edel­lyt­tää, että yri­tys­ten, jot­ka työl­lis­tä­vät yli 30 hen­keä ja jot­ka jou­tu­vat irti­sa­no­maan työn­te­ki­jöi­tä tuo­tan­nol­li­sis­ta tai talou­del­li­sis­ta syis­tä, on kus­tan­net­ta­va irti­sa­no­tuil­le työn­te­ki­jöil­le työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­vä val­men­nus. Tämä kos­kee nii­tä työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka ovat työs­ken­nel­leet yri­tyk­ses­sä vähin­tään vii­si vuot­ta, ja val­men­nuk­sen arvon on vas­tat­ta­va työn­te­ki­jän yhden kuu­kau­den palk­kaa. Muu­tos­tur­van tavoit­tee­na on lie­ven­tää irti­sa­no­mis­ten vai­ku­tuk­sia ja hel­pot­taa työn­te­ki­jöi­den uudel­leen työllistymistä.

Uudel­leen­jär­jes­te­lyt ovat yri­tyk­sel­le pait­si ikä­viä myös työl­lis­tä­viä. Hen­ki­lös­tö­lii­gan uudel­leen­si­joi­tusoh­jaus tar­jo­aa jous­ta­van ja rää­tä­löi­dyn sekä hel­pon tavan val­men­nus­vel­voit­teen täyt­tä­mi­seen. Näin yri­tys voi kes­kit­tyä oman osaa­mi­sa­lu­een­sa teh­tä­viin Hen­ki­lös­tö­lii­gan hoi­taes­sa muu­tos­tur­vaan ja sii­hen liit­ty­vän val­men­nuk­sen ammattitaidolla.

Val­men­nuk­sen sisäl­tö on rää­tä­löi­tä­vis­sä ja val­men­nus­ta voi­daan jär­jes­tää sekä yksi­lö- että ryh­mä­val­men­nuk­se­na. Tar­joam­me uudel­leen­si­joi­tusoh­jaus­pal­ve­lua, jos­sa val­men­nus­pro­ses­sin alus­sa irti­sa­not­tu­ja hen­ki­löi­tä tue­taan muu­tos­ti­lan­teen käsit­te­lys­sä. Osal­lis­tu­jil­le tar­jo­taan lisäk­si kat­ta­vas­ti tie­toa pai­kal­li­sis­ta työ­mark­ki­nois­ta, eri alo­jen työl­li­syys­ti­lan­tees­ta sekä eri haku­ka­na­vis­ta ja työ­pai­kois­ta. Val­men­nuk­sem­me on kon­kreet­ti­nen, jol­la täh­dä­tään nope­aan työs­tä työ­hön siirtymiseen.

Voit jät­tää muu­tos­tur­va­lain val­men­nus­vel­voit­teen käy­tän­nön­to­teut­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sil­le. Meil­lä on ajan­ta­sais­ta tie­toa työ­mark­ki­nois­ta, eri alo­jen työl­li­syys­ti­lan­tees­ta sekä eri haku­ka­na­vis­ta, työn­haus­ta ja työ­pai­kois­ta. Meil­lä on vah­va tie­tä­mys val­men­nuk­sen edel­lyt­tä­mis­tä lain vaa­ti­muk­sis­ta ja koke­mus­ta val­men­nuk­sis­ta sekä nii­den tehok­kuu­den varmistamisesta.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.