Ikoni Kiinteisto

Työyh­tei­sön kehittämispalvelut

Työyh­tei­sö­val­men­nuk­ses­sa voi­daan kes­kit­tyä esi­mer­kik­si koko työyh­tei­sön tii­min vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehit­tä­mi­seen, tii­mien toi­min­nan tuke­mi­seen tai työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lyi­den jat­ko­toi­men­pi­tei­den suunnitteluun.

Esi­hen­ki­lö­val­men­nuk­set voi­vat antaa tukea kehi­tys- ja tavoi­te­kes­kus­te­lu­jen suun­nit­te­luun tai tar­jo­ta apua esi­mer­kik­si työil­ma­pii­ri­ky­se­lyn tulok­sien tul­kin­taan ja kehit­tä­mis­koh­tei­den vaa­ti­mien toi­men­pi­tei­den työstöön.

Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­pal­ve­lu tar­jo­aa hen­ki­lös­tö­alan ammat­ti­lai­sen tuen yri­tyk­sen joh­don hank­keil­le eri tilan­teis­sa. Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­pal­ve­lu on avuk­si sil­loin, kun hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen haas­teil­le tar­vi­taan stra­te­gis­ta tukea nopeas­ti, esi­mer­kik­si yri­tyk­sen muu­tos- tai kehi­tys­ti­lan­teis­sa. Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö­pal­ve­lun käyt­tö on yri­tyk­sel­le ris­ki­tön­tä, sil­lä me huo­leh­dim­me hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön laki­sää­tei­sis­tä työ­nan­ta­ja­vel­voit­teis­ta ja palkanmaksusta.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.