Ikoni Yhteydenottopyynto

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä tarjous

Ikoni Tule Kaymaan

Toi­mim­me Var­si­nais-Suo­men, Län­si-Suo­men, Sata­kun­nan, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alueilla

Ikoni Referenssit

Etsim­me yri­tyk­sel­len­ne juu­ri oikeat yksi­löt jouk­ku­een­ne avainpaikoille

Ikoni Henkilostovuokraus

Työl­lis­täm­me lähes 1000 työn­te­ki­jää vuodessa

Ikoni Rekrytointiprosessi 100x100

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut

  • Teem­me laa­duk­kai­ta rek­ry­toin­te­ja, jois­sa asian­tun­ti­jam­me pereh­ty­vät yri­tyk­seen ja tar­jot­tuun teh­tä­vään huo­lel­la, jot­ta löy­däm­me teh­tä­vään par­hai­ten sopi­vat pelaa­jat ja var­mis­tam­me par­haat mah­dol­li­set ilmoi­tus­ka­na­vat haki­joi­den tavoit­ta­mi­sek­si. Huo­leh­dim­me asia­kas­yri­tyk­sen työ­nan­ta­jai­ma­gos­ta ja myön­tei­ses­tä haki­ja­ko­ke­muk­ses­ta läpi rekrytointiprosessin.
  • Asian­tun­ti­ja- ja toi­mi­hen­ki­lö­teh­tä­viin suo­sit­te­lem­me aina psy­ko­lo­gi­sia hen­ki­lö­ar­vioin­te­ja, jot­ka teh­dään koke­neen psy­ko­lo­gi­kon­sul­tin toi­mes­ta. Hen­ki­lö­ar­vioin­tim­me käsit­tä­vät aina kat­ta­van ja syväl­li­sen haas­tat­te­lun sekä usei­ta inven­taa­re­ja ja persoonallisuustestejä.
  • Psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti tukee onnis­tu­nei­ta hen­ki­lö­va­lin­to­ja ja hel­pot­taa rek­ry­toin­ti­pää­tök­siä, ja sen avul­la teh­tä­vään vali­taan moti­voi­tu­nut ja osaa­va hen­ki­lö. Hen­ki­lö­ar­vioin­nin tuot­ta­ma tie­to ja palau­te tuke­vat myös teh­tä­vän vali­tun hen­ki­lön pereh­dy­tys­tä, kehit­ty­mis­tä ja urasuunnittelua.

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­den referenssimme

ArcDia Logo Verkkosivu

Arc­Dia Inter­na­tio­nal Oy Ltd

Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la oli kaut­ta lin­jan aktii­vi­nen ote; yhteys­hen­ki­löm­me oli todel­la ammat­ti­tai­toi­nen ja piti sään­nöl­li­ses­ti rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin ede­tes­sä yhteyt­tä mei­hin – unoh­ta­mat­ta jälkihoitoa.”

- Niko Mel­to­la  |  Tuo­tan­to­joh­ta­ja  | Arc­Dia Inter­na­tio­nal Oy Ltd

Martinex Logo Verkkosivu

Mar­ti­nex Oy

On hie­noa, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuun­te­lee toi­vei­tam­me ja tekee perus­teel­li­set esi­kar­toi­tuk­set. Saam­me heil­tä juu­ri oikean­lai­sia osaa­jia sil­loin, kun tarvitsemme!”

- Riia Sand­ström  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Mar­ti­nex Oy

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.