Refe­rens­sit

Lue alta esi­merk­ke­jä Hen­ki­lös­tö­lii­gan ja yri­tys­asiak­kai­dem­me yhteis­työs­tä:

Referenssikuva Jalostaja

Oy Lun­den Jalos­ta­ja Ab

Jalos­ta­jan Turun teh­tail­la val­mis­te­taan ja paka­taan suo­ma­lais­ten tun­te­mia elin­tar­vik­kei­ta kah­des­sa vuo­ros­sa ympä­ri vuo­den. Työs­sä koros­tu­vat ryh­mä­ko­koon­pa­no­jen yhteis­työ­hen­ki, nopeus ja tark­kuus. Tar­vit­sem­me­kin rei­pas­a­sen­tei­sia ja yhteis­työ­ky­kyi­siä ihmi­siä tuo­tan­to­lin­joil­lem­me.

Olem­me kään­ty­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gan puo­leen, kun tar­vit­sem­me vuo­kra­työ­voi­maa yllät­tä­viä tilan­tei­ta paik­kaa­maan tai kesä­se­son­gin työn­te­ki­jä­va­jet­ta täy­den­tä­mään. Työl­lis­täm­me kesä­se­son­ki­na par­haim­mil­laan kym­me­niä vuo­kra­työ­läi­siä. Olem­me löy­tä­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta kump­pa­nin näi­tä, välil­lä kii­reel­li­siä­kin, tilan­tei­ta hoi­ta­maan. Tulok­sel­li­nen yhteis­työm­me on jat­ku­nut jo usean vuo­den ajan – voim­me aina tur­vau­tua Hen­ki­lös­tö­lii­gaan lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­nin asiois­sa.”

 

- Mika Kos­ke­la  |  Tuo­tan­to- ja kehi­tys­pääl­lik­kö  |  Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja
Referenssikuva Sauvon Sailyke

Sau­von Säi­ly­ke Oy

On help­po ymmär­tää, mik­si vuo­kra­työ­voi­ma on Sau­von Säi­lyk­keel­le eli­neh­to. Sato on säi­löt­tä­vä sil­loin, kun se val­mis­tuu. Työ­mää­rä vaih­te­lee val­ta­vas­ti jopa päi­vit­täin.

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta saam­me apua heti. Jos­kus soi­tam­me vas­ta tors­tai­na ja ker­rom­me, että maa­nan­taik­si tar­vi­taan rei­lus­ti lisä­voi­maa. Aina on saa­tu!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga toi­mit­taa meil­le osaa­vaa väkeä. Hygie­nia­pas­sin tie­ten­kin vaa­dim­me, mut­ta muu­ten riit­tää rei­pas asen­ne. Hom­ma on pää­sään­töi­ses­ti vihan­nes­sa­don esi­kä­sit­te­lyä ja jalos­tus­ta tuo­tan­nos­sa: lajit­te­lua, pilk­ko­mis­ta, pak­kaa­mis­ta, eti­ke­töin­tiä, truk­ki­hom­mia yms.

Olem­me käyt­tä­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gaa jo kym­me­ni­sen vuot­ta. Se on sopi­van kokoi­nen yrit­tä­jä­ve­toi­nen ­fir­ma. Paras­ta sii­nä on jous­ta­vuus. Saam­me oikean mää­rän osaa­jia oike­aan aikaan.”

 

- Tom Sau­ren  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Sau­von Säi­ly­ke Oy
Referenssikuva Martinex

Mar­ti­nex Oy

Mar­ti­nexin toi­min­nal­le ovat tyy­pil­li­siä rajut kausi­vaih­te­lut. Kevät, kesä ja tie­tys­ti jou­lua edel­tä­vä aika ovat meil­le kii­rei­siä. Toi­min­tam­me on myös aika työ­val­tais­ta, joten työ­voi­man tar­pees­sa on suu­ria vaih­te­lui­ta. Ilman vuo­kra­työ­voi­maa emme yksin­ker­tai­ses­ti sel­viäi­si. Onnek­si löy­sim­me jo vuo­sia sit­ten erin­omai­sen kump­pa­nin.

Aloi­tim­me yhteis­työn Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa noin 10 vuot­ta sit­ten. Yhteis­työ on suju­nut ja luot­ta­mus on vah­va. On hie­noa, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuun­te­lee toi­vei­tam­me ja tekee perus­teel­li­set esi­kar­toi­tuk­set. Saam­me heil­tä juu­ri oikean­lai­sia osaa­jia: varas­to­pak­kaa­jia, kerää­jiä, myyn­ti­sih­tee­rei­tä… Ilmei­ses­ti olem­me olleet myös hyvä työ­nan­ta­ja, sil­lä moni tulee meil­le yhä uudel­leen ja siir­tyy­pä joku aina sil­loin täl­löin mei­dän pal­ve­luk­seem­me­kin.”

 

- Riia Sand­ström  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  | Mar­ti­nex Oy

 

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten yri­tys­asiak­kai­dem­me jouk­koon?

 

Meis­tä paras hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu perus­tuu aina hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­luun ja vah­vaan toi­mia­lao­saa­mi­seen. Teem­me huo­lel­lis­ta taus­ta­työ­tä löy­tääk­sem­me juu­ri tar­vet­ta­si vas­taa­vat työn­te­ki­jät.

Ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomak­keel­la. Käy­dään yhdes­sä läpi yri­tyk­se­si tämän het­ki­nen sekä tule­vai­suu­den työ­voi­man­tar­ve. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä on ero­ja!