Refe­rens­sit

Lue alta esi­merk­ke­jä Hen­ki­lös­tö­lii­gan ja yri­tys­asiak­kai­dem­me yhteistyöstä:

ArcDia Logo Verkkosivu

Arc­Dia Inter­na­tio­nal Oy Ltd

Arc­Dia Inter­na­tio­nal Oy Ltd on infek­tio­tau­tien nope­aan ja auto­ma­ti­soi­tuun diag­nos­tiik­kaan eri­kois­tu­nut suo­ma­lai­nen yri­tys. Yri­tys kes­kit­tyy eri­to­ten hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­den diag­nos­tiik­kaan, mikä lisä­si vuo­den 2019 koro­na­vi­ruk­sen myö­tä yri­tyk­sen tuot­tei­den ja asian­tun­ti­juu­den kysyn­tää rut­kas­ti. Tuol­loin kään­nyim­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan puo­leen, sil­lä meil­lä ei talon sisäi­ses­ti oli­si töi­den lomas­sa riit­tä­nyt aikaa ja resurs­se­ja laa­duk­kaa­seen rekrytointiprosessiin.

Meil­lä työs­ken­te­lee moni­nai­nen asian­tun­ti­joi­den jouk­ko, ja Hen­ki­lös­tö­lii­gan avul­la rek­ry­toim­me kak­si tuo­tan­to­tek­nik­koa lisää. Hen­ki­lös­tö­lii­gaan pää­dyim­me tut­ta­van suo­sit­te­lun kaut­ta, ja yhteis­työ on ollut suo­si­tus­ten mukai­sia. Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la oli kaut­ta lin­jan aktii­vi­nen ote; yhteys­hen­ki­löm­me oli todel­la ammat­ti­tai­toi­nen ja piti sään­nöl­li­ses­ti rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin ede­tes­sä yhteyt­tä mei­hin – unoh­ta­mat­ta jäl­ki­hoi­toa. Ilman muu­ta voi­sin hyö­dyn­tää Hen­ki­lös­tö­lii­gan pal­ve­lu­ja myös jatkossa!”

 

- Niko Mel­to­la  |  Tuo­tan­to­joh­ta­ja  | Arc­Dia Inter­na­tio­nal Oy Ltd

 

Jalostaja Pallo

Oy Lun­den Jalos­ta­ja Ab

Jalos­ta­jan Turun teh­tail­la val­mis­te­taan ja paka­taan suo­ma­lais­ten tun­te­mia elin­tar­vik­kei­ta kah­des­sa vuo­ros­sa ympä­ri vuo­den. Työs­sä koros­tu­vat ryh­mä­ko­koon­pa­no­jen yhteis­työ­hen­ki, nopeus ja tark­kuus. Tar­vit­sem­me­kin rei­pas­a­sen­tei­sia ja yhteis­työ­ky­kyi­siä ihmi­siä tuotantolinjoillemme.

Olem­me kään­ty­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gan puo­leen, kun tar­vit­sem­me vuo­kra­työ­voi­maa yllät­tä­viä tilan­tei­ta paik­kaa­maan tai kesä­se­son­gin työn­te­ki­jä­va­jet­ta täy­den­tä­mään. Työl­lis­täm­me kesä­se­son­ki­na par­haim­mil­laan kym­me­niä vuo­kra­työ­läi­siä. Olem­me löy­tä­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta kump­pa­nin näi­tä, välil­lä kii­reel­li­siä­kin, tilan­tei­ta hoi­ta­maan. Tulok­sel­li­nen yhteis­työm­me on jat­ku­nut jo usean vuo­den ajan – voim­me aina tur­vau­tua Hen­ki­lös­tö­lii­gaan lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­nin asioissa.”

 

- Mika Kos­ke­la  |  Tuo­tan­to- ja kehi­tys­pääl­lik­kö  |  Oy Lun­den Ab Jalostaja
Laine&Nummisto Logo Verkkosivu

Lai­ne & Num­mis­to Oy

”Kiin­teis­tö­pal­ve­lut Lai­ne & Num­mis­to Oy on vuon­na 2007 perus­tet­tu kiin­teis­tö­huol­toa­lan yri­tys, jon­ka asiak­kai­siin kuu­luu iso­ja asun­to-osa­keyh­tiöi­tä, kiin­teis­tö­jä ja lii­ke­ti­lo­ja, ja teem­me mm. säh­kö- ja LVI-pal­ve­lu­ja sekä siivous‑, kor­jaus- ja remonttipalveluja.

Olen itse toi­mi­nut kiin­teis­tö­huol­toa­lal­la yrit­tä­jä­nä pit­kään ja tun­nen alan kovan kil­pai­lun hyvin. Pyrim­me­kin jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään toi­min­to­jam­me esi­mer­kik­si säh­köis­ten työ­ka­lu­jen kaut­ta mut­ta myös siten, että rek­ry­toin­ti­kri­tee­rim­me on ase­tet­tu kor­keal­le. Täs­sä olem­me voi­neet luot­taa Lii­gan kykyyn löy­tää oikean­lai­set osaa­jat kuhun­kin tehtäväämme.

Yhteys­hen­ki­löm­me Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa on onnis­tu­nut saa­maan tar­kan kuvan yri­tyk­ses­täm­me, minus­ta omis­ta­ja­na sekä sii­tä, mil­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä haemme.”

 

Tomi Num­mis­to | toi­mi­tus­joh­ta­ja | Lai­ne & Num­mis­to Oy

 

kitola-referenssi

Vel­jek­set Kito­la Oy

Vel­jek­set Kito­la Oy on Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va per­hey­ri­tys ja vihan­nes­tuk­ku. Toi­mim­me jo kol­man­nes­sa suku­pol­ves­sa ja isos­ta peru­na­pak­kaa­mos­ta on keh­key­ty­nyt peru­nan ja kas­vis­ten pak­kauk­seen ja tuk­ku­kaup­paan eri­kois­tu­nut alan toi­mi­ja, jos­sa toi­min­taa kehi­te­tään ja jalos­te­taan jatkuvasti.

Työn­te­ki­jöil­täm­me toi­vom­me ennen muu­ta oikean­lais­ta asen­net­ta työ­tä koh­taan sekä sitä, että he sopi­vat mei­dän työ­po­ruk­kaam­me. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa yhteis­työ on kump­pa­nuut­ta, jos­sa toi­min­tam­me ja tar­peem­me tun­ne­taan hyvin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga osaa varau­tua jo etu­kä­teen tule­viin tar­pei­siim­me, ja saam­me hyviä ehdok­kai­ta usein jo ennen kuin tar­ve on ylty­nyt kovak­si – ja tar­ve tulee­kin usein yhtäk­kiä ja arvaa­mat­ta. Tämä tuo omaan, kii­rei­seen arkeen helpotusta.”

 

- Vil­le Kito­la  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  | Vel­jek­set Kito­la Oy

 

Polygon Logo Verkkosivu

Poly­gon Fin­land Oy

”Poly­gon Fin­land Oy on Euroo­pan mark­kin­ajoh­ta­ja kiin­teis­tö­va­hin­ko­jen hal­lin­nas­sa. Työs­ken­te­lem­me pää­sään­töi­ses­ti talo- ja vakuu­tus­yh­tiöi­den kiin­teis­tö­va­hin­ko­jen paris­sa, kuten vesi‑, palo‑, öljy ja myrs­ky­va­hin­ko­jen korjaustöissä.

Vahin­ko ei tule kel­lo kau­las­sa, joten luo­tet­ta­vat yhteis­työ­kump­pa­nit vah­vis­ta­vat nopean rea­goin­tim­me vahin­gon sat­tues­sa. Jos­kus usei­ta vahin­ko­ja tapah­tuu samal­la het­kel­lä, jol­loin resurs­se­jam­me tar­vi­taan useas­sa pai­kas­sa. Täs­tä syys­tä tar­vit­sem­me­kin teki­jöi­tä, jot­ka ovat todel­li­sia monio­saa­jia: raken­nus- ja kor­jaus­töi­den hal­lin­nan sekä itse­näi­sen työs­ken­te­ly­ta­van lisäk­si teki­jöil­lä pitää olla aitoa asia­kas­pal­ve­lu­hen­keä, sil­lä toi­si­naan tilan­teet ovat asiak­kail­le vai­kei­ta ja ikä­viä kohdata.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga ymmär­tää tar­peem­me, alan hek­ti­syy­den ja työn­te­ki­jöi­den resur­soin­nin haas­teet. Yhteis­työm­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa on ollut suju­vaa ja olem­me teh­neet todel­la onnis­tu­nei­ta rek­ry­toin­te­ja Hen­ki­lös­tö­lii­gan kautta!”

 

- Pet­ri Haa­pa­ran­ta |  Pal­ve­lu­pääl­lik­kö, Tampere/Mänttä  |  Poly­gon Fin­land Oy
Sauvon Säilyke Logo Verkkosivu

Sau­von Säi­ly­ke Oy

On help­po ymmär­tää, mik­si vuo­kra­työ­voi­ma on Sau­von Säi­lyk­keel­le eli­neh­to. Sato on säi­löt­tä­vä sil­loin, kun se val­mis­tuu. Työ­mää­rä vaih­te­lee val­ta­vas­ti jopa päivittäin.

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta saam­me apua heti. Jos­kus soi­tam­me vas­ta tors­tai­na ja ker­rom­me, että maa­nan­taik­si tar­vi­taan rei­lus­ti lisä­voi­maa. Aina on saatu!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga toi­mit­taa meil­le osaa­vaa väkeä. Hygie­nia­pas­sin tie­ten­kin vaa­dim­me, mut­ta muu­ten riit­tää rei­pas asen­ne. Hom­ma on pää­sään­töi­ses­ti vihan­nes­sa­don esi­kä­sit­te­lyä ja jalos­tus­ta tuo­tan­nos­sa: lajit­te­lua, pilk­ko­mis­ta, pak­kaa­mis­ta, eti­ke­töin­tiä, truk­ki­hom­mia yms.

Olem­me käyt­tä­neet Hen­ki­lös­tö­lii­gaa jo kym­me­ni­sen vuot­ta. Se on sopi­van kokoi­nen yrit­tä­jä­ve­toi­nen ­fir­ma. Paras­ta sii­nä on jous­ta­vuus. Saam­me oikean mää­rän osaa­jia oike­aan aikaan.”

 

- Tom Sau­ren  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Sau­von Säi­ly­ke Oy
Martinex Logo Verkkosivu

Mar­ti­nex Oy

Mar­ti­nexin toi­min­nal­le ovat tyy­pil­li­siä rajut kausi­vaih­te­lut. Kevät, kesä ja tie­tys­ti jou­lua edel­tä­vä aika ovat meil­le kii­rei­siä. Toi­min­tam­me on myös aika työ­val­tais­ta, joten työ­voi­man tar­pees­sa on suu­ria vaih­te­lui­ta. Ilman vuo­kra­työ­voi­maa emme yksin­ker­tai­ses­ti sel­viäi­si. Onnek­si löy­sim­me jo vuo­sia sit­ten erin­omai­sen kumppanin.

Aloi­tim­me yhteis­työn Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa noin 10 vuot­ta sit­ten. Yhteis­työ on suju­nut ja luot­ta­mus on vah­va. On hie­noa, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuun­te­lee toi­vei­tam­me ja tekee perus­teel­li­set esi­kar­toi­tuk­set. Saam­me heil­tä juu­ri oikean­lai­sia osaa­jia: varas­to­pak­kaa­jia, kerää­jiä, myyn­ti­sih­tee­rei­tä… Ilmei­ses­ti olem­me olleet myös hyvä työ­nan­ta­ja, sil­lä moni tulee meil­le yhä uudel­leen ja siir­tyy­pä joku aina sil­loin täl­löin mei­dän palvelukseemmekin.”

 

- Riia Sand­ström  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  | Mar­ti­nex Oy

 

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten yri­tys­asiak­kai­dem­me joukkoon?

 

Meis­tä paras hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu perus­tuu aina hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­luun ja vah­vaan toi­mia­lao­saa­mi­seen. Teem­me huo­lel­lis­ta taus­ta­työ­tä löy­tääk­sem­me juu­ri tar­vet­ta­si vas­taa­vat työntekijät.

Ota yhteyt­tä alla ole­val­la lomak­keel­la. Käy­dään yhdes­sä läpi yri­tyk­se­si tämän het­ki­nen sekä tule­vai­suu­den työ­voi­man­tar­ve. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sis­sä on eroja!