Ikoni Palvelumme 200x200 B

Henkilöstö­vuokraus

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta on luo­tet­ta­vaa ja jous­ta­vaa. Tie­däm­me, että jos­kus tar­ve työn­te­ki­jöil­le voi tul­la nopeas­ti ja arvaa­mat­ta – mei­dän teh­tä­väm­me on olla tuke­na muut­tu­vis­sa tilan­teis­sa ja tar­jo­ta osaa­via työn­te­ki­jöi­tä juu­ri sinun yri­tyk­se­si tarpeisiin. 

Haas­tat­te­lem­me ja kar­toi­tam­me päi­vit­täin uusia työn­ha­ki­joi­ta eri­lai­siin teh­tä­viin ja toi­men­ku­viin, joten työn­ha­ki­ja­re­kis­te­rim­me on laa­ja ja moni­nai­nen. Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa jokai­nen lii­ga­lai­nen on osa jouk­kuet­ta, joten tun­nem­me hyvin haki­joi­dem­me asen­teen, vah­vuu­det ja työ­mo­ti­vaa­tion, jol­loin kyke­nem­me hyvin yhdis­tä­mään teki­jät ja työ­pai­kat par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy muun muas­sa teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Mei­dän vah­vuu­tem­me on tun­te­muk­sem­me eri alo­jen työ­teh­tä­vis­tä sekä alu­eem­me työ­mark­ki­nois­ta. Tun­nem­me työt ja teki­jät, joten voit luot­taa, että löy­däm­me juu­ri teil­le sopi­vat henkilöt. 

Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus kaut­tam­me on vai­va­ton­ta: me hoi­dam­me kai­ken puo­les­ta­si jous­ta­vas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, eikä sinun tar­vit­se huo­leh­tia työ­nan­ta­jan vel­voit­teis­ta. Mei­dän avul­lam­me saat hen­ki­lös­töä hel­pos­ti ja nopeas­ti yri­tyk­se­si tarpeisiin. 

Tar­joam­me hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta myös jous­ta­va­na rek­ry­toin­nin mal­li­na. Jous­to­rek­ry­toin­nis­sa yri­tys vuo­kraa itsel­leen hen­ki­lös­töä niin, että teki­jä on työ­suh­teen ennal­ta sovi­tun alkuo­san Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta vuo­kra­työ­suh­tees­sa, mut­ta yri­tyk­sen pidem­piai­kai­sen suun­ni­tel­man sel­vit­tyä voi­vat työn­te­ki­jät siir­tyä suo­raan yri­tyk­sen pal­ve­luk­seen. Täl­lai­nen jous­to­rek­ry­toin­ti madal­taa rek­ry­toin­nin kyn­nys­tä esi­mer­kik­si epä­var­moi­na aikoi­na. Voit lukea lisää jous­to­rek­ry­toin­nis­ta tääl­tä.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen referenssimme

Jalostaja Pallo

Oy Lun­den Jalos­ta­ja Ab

Tulok­sel­li­nen yhteis­työm­me on jat­ku­nut jo usean vuo­den ajan – voim­me aina tur­vau­tua Hen­ki­lös­tö­lii­gaan lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­nin asioissa.”

- Mika Kos­ke­la  |  Tuo­tan­to- ja kehi­tys­pääl­lik­kö  |  Oy Lun­den Ab Jalostaja

kitola-referenssi

Vel­jek­set Kito­la Oy

Hen­ki­lös­tö­lii­ga osaa varau­tua jo etu­kä­teen tule­viin tar­pei­siim­me, ja saam­me hyviä ehdok­kai­ta usein jo ennen kuin tar­ve on ylty­nyt kovak­si – ja tar­ve tulee­kin usein yhtäk­kiä ja arvaa­mat­ta. Tämä tuo omaan kii­rei­seen arkeen helpotusta.”

- Vil­le Kito­la  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Vel­jek­set Kito­la Oy

Polygon Logo Verkkosivu

Poly­gon Fin­land Oy

Hen­ki­lös­tö­lii­ga ymmär­tää tar­peem­me, alan hek­ti­syy­den ja työn­te­ki­jöi­den resur­soin­nin haas­teet. Yhteis­työm­me Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa on ollut suju­vaa ja olem­me teh­neet todel­la onnis­tu­nei­ta rek­ry­toin­te­ja Hen­ki­lös­tö­lii­gan kautta!”

- Pet­ri Haa­pa­ran­ta  |  Pal­ve­lu­pääl­lik­kö  |  Poly­gon Fin­land Oy

Sauvon Säilyke Logo Verkkosivu

Sau­von Säi­ly­ke Oy

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta saam­me apua heti. Jos­kus soi­tam­me vas­ta tors­tai­na ja ker­rom­me, että maa­nan­taik­si tar­vi­taan rei­lus­ti lisä­voi­maa. Aina on saatu!”

— Tom Saurén  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Sau­von Säi­ly­ke Oy

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Kai­paa­ko yri­tyk­se­si lisä­vah­vis­tus­ta, tai haluat­ko kuul­la lisää henkilöstöpalveluistamme?

Täy­tä loma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.