Yri­tyk­sil­le

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa lähes 15 vuot­ta, ja vuo­des­ta 2019 olem­me jat­ka­neet menes­tys­ta­ri­naam­me myös Van­taal­la ja Tam­pe­reel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen ja nou­da­tam­me ala­koh­tai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Olem­me muka­na Tilaajavastuu.fi –pal­ve­lus­sa.

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­ve­lum­me

Hen­ki­lös­tön­vuo­kraus

Hen­ki­lös­tön tilaa­mi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta on vai­va­ton­ta ja jous­ta­vaa: työn­te­ki­jät ovat taval­li­seen tapaan toi­mek­sian­ta­jan käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta Hen­ki­lös­tö­lii­gan palk­ka­lis­toil­la. Työ­voi­man lisä­tar­ve voi tul­la — ja usein tulee­kin — nopeas­ti ja enna­koi­mat­ta eteen. Mis­tä saat sil­loin nopeas­ti hyviä työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­see­si?

Haas­tat­te­lem­me ja kar­toi­tam­me päi­vit­täin uusia työn­ha­ki­joi­ta eri­lai­siin teh­tä­viin ja toi­men­ku­viin, joten työn­ha­ki­ja­re­kis­te­rim­me on laa­ja ja moni­nai­nen. Hen­ki­lös­tö­lii­gas­sa jokai­nen lii­ga­lai­nen on osa jouk­kuet­ta, joten tun­nem­me hyvin haki­joi­dem­me asen­teen, vah­vuu­det ja työ­mo­ti­vaa­tion, jol­loin kyke­nem­me hyvin yhdis­tä­mään teki­jät ja työ­pai­kat par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

Laa­jas­sa hen­ki­lö­re­kis­te­ris­säm­me on usei­ta eri alo­jen ammat­ti­lai­sia, joi­den jou­kos­ta löy­däm­me nopeas­ti sopi­vim­mat työ­haas­tat­te­lu­ja var­ten. Haas­tat­te­lem­me ja kar­toi­tam­me hen­ki­lö­re­kis­te­riäm­me var­ten päi­vit­täin uusia työn­ha­ki­joi­ta. Sik­si tun­nem­me hyvin hei­dän asen­teen­sa, vah­vuu­ten­sa ja työ­mo­ti­vaa­tion­sa.

Hen­ki­lös­tön tilaa­mi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta on vai­va­ton­ta ja jous­ta­vaa: työn­te­ki­jät ovat taval­li­seen tapaan toi­mek­sian­ta­jan käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta mei­dän palk­ka­lis­toil­lam­me. Sääs­tät vai­vaa, aikaa ja rahaa, kun palk­kaat työn­te­ki­jät kaut­tam­me. Me hoi­dam­me kai­ken puo­les­ta­si jous­ta­vas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, eikä sinun tar­vit­se huo­leh­tia työ­nan­ta­jan vel­voit­teis­ta.

 

Rek­ry­toin­ti­pal­ve­lut

HR-asian­tun­ti­jam­me pereh­ty­vät aina yri­tyk­seen ja tar­jot­tuun teh­tä­vään huo­lel­la, jot­ta kyke­nem­me löy­tä­mään teh­tä­vään par­hai­ten sopi­vat hen­ki­löt ja valit­se­maan oikeat ilmoi­tus­ka­na­vat haki­joi­den tavoit­ta­mi­sek­si.  Huo­leh­dim­me asia­kas­yri­tyk­sen työ­nan­ta­jai­ma­gos­ta ja myön­tei­ses­tä haki­ja­ko­ke­muk­ses­ta läpi rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin. Halu­tut kri­tee­rit täyt­tä­vät kan­di­daa­tit haas­tat­te­lem­me ja esi­tel­lem­me asia­kas­yri­tyk­sel­le pää­tök­sen­te­koa var­ten. Rek­ry­toin­nin tuke­na voi­daan myös käyt­tää psy­ko­lo­gis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­tia.

 

Mik­si kan­nat­taa vali­ta Hen­ki­lös­tö­lii­ga yhteis­työ­kump­pa­nik­si?

  • Meil­lä on vank­ka ja pit­kä koke­mus hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­ta
  • kat­ta­vas­ta työn­te­ki­jä­re­kis­te­ris­täm­me löy­tyy teki­jöi­tä nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti
  • tar­joam­me laa­du­kas­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua oman nime­tyn HR-asian­tun­ti­jan kaut­ta
  • meis­tä saat luo­tet­ta­van ja pit­kä­ai­kai­sen kump­pa­nin
  • tar­joam­me kat­ta­vaa ja vas­tuul­lis­ta hen­ki­lös­tö­osaa­mis­ta
  • Lue lisää mis­sios­tam­me ja arvois­tam­me tääl­tä ja asian­tun­ti­ja-aja­tuk­siam­me työ­elä­mäs­tä tääl­tä!

 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si

Olem­me teh­neet rek­ry­toin­ti­pro­ses­sim­me mah­dol­li­sim­man hel­pok­si asiak­kail­lem­me!

Pro­ses­si ete­nee yleen­sä seu­raa­vin aske­lin:

Ikoni Palvelumme 200x200 B

HR-asian­tun­ti­jam­me tekee alku­kar­toi­tuk­sen yri­tyk­sen­ne hen­ki­lös­tö­tar­peis­ta.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Valit­tu­jen kri­tee­rien perus­teel­la haem­me työn­te­ki­jän omas­ta työn­te­ki­jä­re­kis­te­ris­täm­me tai käyn­nis­täm­me rek­ry­toin­nin eri ilmoi­tus­ka­na­vis­sa. HR asian­tun­ti­jam­me valit­see aina sopi­vim­mat kana­vat toi­men­ku­van mukai­ses­ti.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Työ­paik­kail­moi­tus hyväk­sy­te­tään asia­kas­yri­tyk­sel­lä ja työ­paik­kail­moi­tus­ta mark­ki­noi­daan eri rek­ry­toin­ti­me­diois­sa sekä useis­sa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, kuten Lin­ke­dIn, Face­book ja Ins­ta­gram, näky­vyy­den ja kon­tak­tien takaa­mi­sek­si.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Haku­vai­hees­sa huo­leh­dim­me asia­kas­yri­tyk­sem­me työ­nan­ta­jai­ma­gos­ta ja myön­tei­ses­tä haki­ja­ko­ke­muk­ses­ta mm. tie­dot­ta­mal­la työ­paik­kaan hake­neil­le sään­nöl­li­ses­ti rek­ry­toin­nin ete­ne­mi­ses­tä ja pää­tök­sis­tä. Kri­tee­rit täyt­tä­vät kan­di­daa­tit haas­ta­tel­laan ja esi­tel­lään asia­kas­yri­tyk­sel­le pää­tök­sen tekoa var­ten.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Rek­ry­toin­nin tuke­na voi­daan myös käyt­tää psy­ko­lo­gis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­tia.

 

Rek­ry­toin­nin tuki  —   psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti

Psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti eli sovel­tu­vuu­den arvioin­ti aut­taa valit­se­maan toi­men­ku­viin sopi­vim­mat teki­jät. Sovel­tu­vuu­den arvioin­tia voi hyö­dyn­tää laa­ja-alai­ses­ti eri teh­tä­vis­sä ja toi­men­ku­vis­sa. Tyy­pil­li­ses­ti psy­ko­lo­gis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­tia käy­te­tään pal­kat­taes­sa asian­tun­ti­joi­ta ja myyn­nin ammat­ti­lai­sia sekä esi­mies- ja joh­to­teh­tä­vä­rek­ry­toin­neis­sa.

Psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti tukee onnis­tu­nei­ta hen­ki­lö­va­lin­to­ja ja hel­pot­taa rek­ry­toin­ti­pää­tök­siä. Sen avul­la teh­tä­vään vali­taan moti­voi­tu­nut ja osaa­va hen­ki­lö.

Sovel­tu­vuusar­vioin­nin tuot­ta­ma tie­to ja palau­te tuke­vat myös teh­tä­vän vali­tun hen­ki­lön pereh­dy­tys­tä, kehit­ty­mis­tä ja ura­suun­nit­te­lua.

Psy­ko­lo­gi­asian­tun­ti­joil­lam­me on laa­ja ja pit­kä koke­mus rek­ry­toin­neis­ta ja psy­ko­lo­gi­sis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­neis­ta. Car­peCon on kym­me­nen vuot­ta sit­ten perus­tet­tu henkilöarviointiin ja rek­ry­toin­tiin kes­kit­ty­nyt asian­tun­ti­jay­ri­tys. Yri­tyk­sen omis­ta­jal­la psy­ko­lo­gi Rai­ner Car­pe­la­nil­la on yli 25 vuo­den koke­mus hen­ki­lö­ar­vioin­nis­ta, rek­ry­toin­nis­ta sekä laa­ja-alai­ses­ta liik­keen­joh­don kon­sul­toin­nis­ta ja tämän ohel­la pit­kä koke­mus esi­mies­työs­tä ja tulos­yk­si­köi­den vetä­mi­ses­tä. Vuo­des­ta 2009 eteen­päin Car­pe­lan on toi­mi­nut itse­näi­se­nä kon­sult­ti­na kes­kit­tyen rek­ry­toin­tiin, hen­ki­lö­ar­vioin­tiin ja val­men­ta­mi­seen.

Ota yhteyt­tä! Ker­rom­me sinul­le mie­lel­läm­me lisää pal­ve­luis­tam­me:

 

Var­si­nais-Suo­men myyn­ti:

Iri­na Van­ha­ta­pio
p. 0207 129 604
irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi

Uuden­maan myyn­ti:

Susan­na Win­ha-Vah­te­ra
p. 0400 286 877
susanna.winha-vahtera@henkilostoliiga.fi

Pir­kan­maan myyn­ti:

Elsi Kal­lioi­nen
p. 045 638 6111
elsi.kallioinen@henkilostoliiga.fi

Kaik­ki yhteys­tie­tom­me

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Refe­rens­sit

Nämä­kin yri­tyk­set suo­sit­te­le­vat mei­tä:

Henkilostoliiga Carina

Oy Lun­den Jalos­ta­ja Ab

Tulok­sel­li­nen yhteis­työm­me on jat­ku­nut jo usean vuo­den ajan – voim­me aina tur­vau­tua Hen­ki­lös­tö­lii­gaan lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­nin asiois­sa.”

- Mika Kos­ke­la  |  Tuo­tan­to- ja kehi­tys­pääl­lik­kö  |  Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja

Henkilostoliiga Carina

Sau­von Säi­ly­ke Oy

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta saam­me apua heti. Jos­kus soi­tam­me vas­ta tors­tai­na ja ker­rom­me, että maa­nan­taik­si tar­vi­taan rei­lus­ti lisä­voi­maa. Aina on saa­tu!”

— Tom Saurén  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Sau­von Säi­ly­ke Oy

Henkilostoliiga Carina

Mar­ti­nex Oy

On hie­noa, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuun­te­lee toi­vei­tam­me ja tekee perus­teel­li­set esi­kar­toi­tuk­set. Saam­me heil­tä juu­ri oikean­lai­sia osaa­jia sil­loin, kun tar­vit­sem­me!”

- Riia Sand­ström  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Mar­ti­nex Oy

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten asiak­kai­dem­me jouk­koon?

Jätä yhteys­tie­to­si, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. Kar­toi­tam­me yri­tyk­se­si tämän­het­ki­sen ja tule­vai­suu­den työ­voi­ma­tar­peen, ja etsim­me tii­mii­si par­hai­ten sopi­vat pelaa­jat.