Yri­tyk­sil­le

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on aktii­vi­nen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Olem­me toi­mi­neet Var­si­nais-Suo­mes­sa lähes 15 vuot­ta, ja vuo­des­ta 2019 olem­me jat­ka­neet menes­tys­ta­ri­naam­me myös Van­taal­la ja Tam­pe­reel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen ja nou­da­tam­me ala­koh­tai­sia työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Olem­me muka­na Tilaajavastuu.fi –pal­ve­lus­sa.

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Pal­ve­lum­me

Hen­ki­lös­tö­lii­ga pal­ve­lee yri­tyk­siä työ­voi­man­vuo­krauk­ses­sa ja suo­ris­sa rek­ry­toin­neis­sa. Hen­ki­lös­tön tilaa­mi­nen Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta on vai­va­ton­ta ja jous­ta­vaa: työn­te­ki­jät ovat taval­li­seen tapaan toi­mek­sian­ta­jan käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta Hen­ki­lös­tö­lii­gan palk­ka­lis­toil­la.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa kat­ta­vaa ja vas­tuul­lis­ta hen­ki­lös­tö­osaa­mis­ta. Paneu­dum­me asiak­kai­dem­me hen­ki­lös­tö­tar­pei­siin huo­lel­la. Pit­kän koke­muk­sem­me ansios­ta tun­nem­me yri­tys­maa­il­man rek­ry­toin­ti­tar­peet eri­tyi­sen hyvin. Toi­min­ta­ta­paam­me kuu­luu aina yri­tyk­seen ja tar­jot­tuun työ­teh­tä­vään pereh­ty­mi­nen. Kun tun­tee taus­tat, on hel­pom­pi löy­tää hen­ki­löt, jot­ka tai­doil­taan ja hen­ki­lö­ke­mial­taan sopi­vat toi­mek­sian­ta­jan työyh­tei­söön.

Miten voi­sim­me pal­vel­la sinun yri­tys­tä­si?

Tar­vit­set­ko uut­ta työ­voi­maa yri­tyk­see­si esi­mer­kik­si tasoit­ta­maan tule­van kesän ruuh­ka­huip­pu­ja tai pit­kien sai­raus­lo­mien ajak­si sijai­sia? Työ­voi­man lisä­tar­ve voi tul­la — ja usein tulee­kin — nopeas­ti ja enna­koi­mat­ta eteen. Mis­tä saat sil­loin nopeas­ti hyviä työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­see­si?

Sääs­tät vai­vaa, aikaa ja rahaa, kun palk­kaat työn­te­ki­jät kaut­tam­me. Me hoi­dam­me kai­ken puo­les­ta­si jous­ta­vas­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, eikä sinun tar­vit­se huo­leh­tia työ­nan­ta­jan vel­voit­teis­ta.

Mihin tilan­tei­siin hen­ki­lös­tö­vuo­kraus sovel­tuu?

Hen­ki­lös­tön­vuo­raus kaut­tam­me on erin­omai­nen valin­ta sil­loin, kun tar­vit­set:

 • työn­te­ki­jöi­tä lyhy­tai­kai­siin tai pidem­piai­kai­siin pro­jek­tei­hin, kam­pan­joi­hin, yli­töi­hin tai tasoit­ta­maan ruuh­ka­huip­pu­ja
 • sijai­sia kesä- ja mui­den lomien täyt­töön
 • sijai­sia kor­vaa­maan pit­kil­lä sai­ras­lo­mil­la ole­via
 • uuden osaa­jan suo­ra­rek­ry­toin­ti­na vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen, mut­ta haluat ensin kokeil­la uuden työn­te­ki­jän sopeu­tu­mis­ta yri­tys­kult­tuu­rii­si

Mik­si yri­tyk­se­ni kan­nat­taa käyt­tää Hen­ki­lös­tö­lii­gan pal­ve­lu­ja työ­voi­man vuo­krauk­ses­sa?

Väl­tät jo ehkä jos­kus koke­ma­si “rek­ry­toin­ti­rum­ban”. Hoi­dam­me puo­les­ta­si mm.:

 • työ­paik­kail­moi­tuk­sen tuo­tan­non, jul­kai­sun suu­rim­mis­sa net­ti­por­taa­leis­sa (Mol / Duu­ni­to­ri yms.) sekä some­nä­ky­vyy­den ja hakuil­moi­tuk­sen jake­lun buus­tauk­sen
 • haki­joi­den esi­kar­sin­nan, haas­tat­te­lut ja valin­nat sovit­tu­jen kri­tee­rien mukai­ses­ti
 • työ­so­pi­muk­sen, vakuu­tuk­set, tun­ti­kir­jan­pi­don, pal­kan­las­ken­nan ja työ­ter­veys­huol­lon
 • tar­joam­me työ­voi­man­vuo­krauk­sen lisäk­si suo­ra­rek­ry­toin­te­ja ja hen­ki­lö­ar­vioin­te­ja

Mik­si kan­nat­taa vali­ta Hen­ki­lös­tö­lii­ga yhteis­työ­kump­pa­nik­se­ni?

Teem­me lähes 15 vuo­den koke­muk­sel­la laa­du­kas­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua ja tar­joam­me:

 • työn­te­ki­jöi­den toi­mi­tus­var­muut­ta
 • laa­du­kas­ta pal­ve­lua oman nime­tyn HR-asian­tun­ti­ja­si kaut­ta
 • pit­kä­ai­kais­ta kump­pa­nuut­ta
 • kat­ta­vaa ja vas­tuul­lis­ta hen­ki­lös­tö­osaa­mis­ta

Pää­set luke­maan lisää mis­sios­tam­me ja arvois­tam­me TÄSTÄ!

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Etsit­kö työn­te­ki­jöi­tä?

Kaut­tam­me voit rek­ry­toi­da työn­te­ki­jöi­tä pidem­piin tai lyhyem­piin työ­suh­tei­siin. Laa­jas­sa hen­ki­lö­re­kis­te­ris­säm­me on usei­ta eri alo­jen ammat­ti­lai­sia, joi­den jou­kos­ta löy­däm­me nopeas­ti sopi­vim­mat työ­haas­tat­te­lu­ja var­ten. 

Haas­tat­te­lem­me ja kar­toi­tam­me hen­ki­lö­re­kis­te­riäm­me var­ten päi­vit­täin uusia työn­ha­ki­joi­ta. Sik­si tun­nem­me hyvin hei­dän asen­teen­sa, vah­vuu­ten­sa ja työ­mo­ti­vaa­tion­sa. Useat työn­te­ki­jöis­täm­me ovat vuo­kra­työn ohel­la val­mii­ta myös vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen, joten kaut­tam­me on help­po rek­ry­toi­da uut­ta hen­ki­lö­kun­taa. 

Voim­me suo­rit­taa myös avoi­men rek­ry­toin­nin. Täl­löin yhdes­sä toi­mek­sian­ta­jan kans­sa mää­rit­te­lem­me haet­ta­van hen­ki­lön toi­men­ku­van ja vaa­ti­muk­set, jon­ka jäl­keen hoi­dam­me rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin. Vas­taam­me koko valin­ta­pro­ses­sis­ta alus­ta lop­puun asti, jol­loin toi­mek­sian­ta­ja voi kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa. Pro­ses­sin lopus­sa esit­te­lem­me toi­mek­sian­ta­jal­le teh­tä­vään par­hai­ten sovel­tu­vat haki­jat. 

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­si

Olem­me teh­neet rek­ry­toin­ti­pro­ses­sim­me mah­dol­li­sim­man hel­pok­si asiak­kail­lem­me!

Pro­ses­si ete­nee yleen­sä seu­raa­vin aske­lin:

Ikoni Palvelumme 200x200 B

HR-asian­tun­ti­jam­me tekee alku­kar­toi­tuk­sen yri­tyk­sen­ne hen­ki­lös­tö­tar­peis­ta.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Valit­tu­jen kri­tee­rien perus­teel­la haem­me työn­te­ki­jän omas­ta työn­te­ki­jä­re­kis­te­ris­täm­me tai käyn­nis­täm­me rek­ry­toin­nin eri ilmoi­tus­ka­na­vis­sa. HR asian­tun­ti­jam­me valit­see aina sopi­vim­mat kana­vat toi­men­ku­van mukai­ses­ti.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Työ­paik­kail­moi­tus hyväk­sy­te­tään asia­kas­yri­tyk­sel­lä ja työ­paik­kail­moi­tus­ta mark­ki­noi­daan myös useis­sa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa mm. Lin­ke­dIn, Face­book ja Ins­ta­gram näky­vyy­den ja kon­tak­tien takaa­mi­sek­si.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Haku­vai­hees­sa huo­leh­dim­me asia­kas­yri­tyk­sem­me työ­nan­ta­jai­ma­gos­ta ja myön­tei­ses­tä haki­ja­ko­ke­muk­ses­ta mm. tie­dot­ta­mal­la työ­paik­kaan hake­neil­le sään­nöl­li­ses­ti rek­ry­toin­nin ete­ne­mi­ses­tä ja pää­tök­sis­tä. Kri­tee­rit täyt­tä­vät kan­di­daa­tit haas­ta­tel­laan ja esi­tel­lään asia­kas­yri­tyk­sel­le pää­tök­sen tekoa var­ten.

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Rek­ry­toin­nin tuke­na voi­daan myös käyt­tää psy­ko­lo­gis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­tia.

Rek­ry­toin­nin tuki  —   psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti

Psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti eli sovel­tu­vuu­den arvioin­ti aut­taa valit­se­maan toi­men­ku­viin sopi­vim­mat ja par­haim­mat teki­jät. Sovel­tu­vuu­den arvioin­tia voi hyö­dyn­tää laa­ja-alai­ses­ti eri teh­tä­vis­sä ja toi­men­ku­vis­sa. Tyy­pil­li­ses­ti psy­ko­lo­gis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­tia käy­te­tään pal­kat­taes­sa asian­tun­ti­joi­ta ja myyn­nin ammat­ti­lai­sia sekä esi­mies- ja joh­to­teh­tä­vä­rek­ry­toin­neis­sa.

Psy­ko­lo­gi­asian­tun­ti­joil­lam­me on laa­ja ja pit­kä koke­mus rek­ry­toin­neis­ta ja psy­ko­lo­gi­sis­ta hen­ki­lö­ar­vioin­neis­ta. Car­peCon on kym­me­nen vuot­ta sit­ten perus­tet­tu henkilöarviointiin ja rek­ry­toin­tiin kes­kit­ty­nyt asian­tun­ti­jay­ri­tys. Yri­tyk­sen omis­ta­jal­la psy­ko­lo­gi Rai­ner Car­pe­la­nil­la on yli 25 vuo­den koke­mus hen­ki­lö­ar­vioin­nis­ta, rek­ry­toin­nis­ta sekä laa­ja-alai­ses­ta liik­keen­joh­don kon­sul­toin­nis­ta ja tämän ohel­la pit­kä koke­mus esi­mies­työs­tä ja tulos­yk­si­köi­den vetä­mi­ses­tä. Vuo­des­ta 2009 eteen­päin Car­pe­lan on toi­mi­nut itse­näi­se­nä kon­sult­ti­na kes­kit­tyen rek­ry­toin­tiin, hen­ki­lö­ar­vioin­tiin ja val­men­ta­mi­seen. 

Psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti tukee onnis­tu­nei­ta hen­ki­lö­va­lin­to­ja ja hel­pot­taa rek­ry­toin­ti­pää­tök­siä. Sen avul­la teh­tä­vään vali­taan moti­voi­tu­nut ja osaa­va hen­ki­lö.

Sovel­tu­vuusar­vioin­nin tuot­ta­ma tie­to ja palau­te tuke­vat myös teh­tä­vän vali­tun hen­ki­lön pereh­dy­tys­tä, kehit­ty­mis­tä ja ura­suun­nit­te­lua.

Ota yhteyt­tä! Ker­rom­me sinul­le mie­lel­läm­me lisää pal­ve­luis­tam­me:

 

Var­si­nais-Suo­men myyn­ti:

Iri­na Van­ha­ta­pio
p. 0207 129 604
irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi

Uuden­maan myyn­ti:

Susan­na Win­ha-Vah­te­ra
p. 0400 286 877
susanna.winha-vahtera@henkilostoliiga.fi

Pir­kan­maan myyn­ti:

Elsi Kal­lioi­nen
p. 045 638 6111
elsi.kallioinen@henkilostoliiga.fi

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Refe­rens­sit

Nämä­kin yri­tyk­set suo­sit­te­le­vat mei­tä:

Henkilostoliiga Carina

Oy Lun­den Jalos­ta­ja Ab

Tulok­sel­li­nen yhteis­työm­me on jat­ku­nut jo usean vuo­den ajan – voim­me aina tur­vau­tua Hen­ki­lös­tö­lii­gaan lisä­työ­voi­man rek­ry­toin­nin asiois­sa.”

- Mika Kos­ke­la  |  Tuo­tan­to- ja kehi­tys­pääl­lik­kö  |  Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja

Henkilostoliiga Carina

Sau­von Säi­ly­ke Oy

Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta saam­me apua heti. Jos­kus soi­tam­me vas­ta tors­tai­na ja ker­rom­me, että maa­nan­taik­si tar­vi­taan rei­lus­ti lisä­voi­maa. Aina on saa­tu!”

— Tom Saurén  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Sau­von Säi­ly­ke Oy

Henkilostoliiga Carina

Mar­ti­nex Oy

On hie­noa, että Hen­ki­lös­tö­lii­ga kuun­te­lee toi­vei­tam­me ja tekee perus­teel­li­set esi­kar­toi­tuk­set. Saam­me heil­tä juu­ri oikean­lai­sia osaa­jia sil­loin, kun tar­vit­sem­me!”

- Riia Sand­ström  |  Toi­mi­tus­joh­ta­ja  |  Mar­ti­nex Oy

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

Haluat­ko liit­tyä tyy­ty­väis­ten asiak­kai­dem­me jouk­koon?

Jätä yhteys­tie­to­si, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä. Kar­toi­tam­me yri­tyk­se­si tämän­het­ki­sen ja tule­vai­suu­den työ­voi­ma­tar­peen, ja etsim­me tii­mii­si par­hai­ten sopi­vat pelaa­jat.