Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus Van­taa, Espoo, Hel­sin­ki & koko Uusi­maa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa on rei­lu työ­nan­ta­ja, joka yhteis­työs­sä aut­taa yri­tyk­siä kai­kis­sa hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­siin ja rek­ry­toin­tei­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa yli 12 vuo­den koke­muk­sel­la.

Työn­ha­ki­joil­le tar­joam­me sopi­vaa työ­tä hei­dän omien tar­pei­den­sa ja elä­män­ti­lan­tei­den­sa mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta voit saa­da osa-aikai­sen tai pysy­vän työ­pai­kan mm. elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus- ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin. Näil­lä aloil­la asiak­kail­lam­me on usein tar­ve täy­si- ja osa-aikai­sil­le työn­te­ki­jöil­le, jot­ka ovat alan­sa ammat­ti­lai­sia, työ­ko­ke­mus­ta janoa­via ja lisä­työ­tä halua­via teki­jöi­tä. Olem­me hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jon­ka kaut­ta asia­kas­yri­tyk­set voi­vat rek­ry­toi­da esi­mer­kik­si teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Etsim­me jouk­koom­me jat­ku­vas­ti uusia työn­te­ki­jöi­tä, ja kaut­tam­me työn­te­ki­jät saa­vat aina oikean ja suju­van pal­kan­mak­sun.

Moni­puo­li­set hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Van­taal­la

Toi­mim­me luo­tet­ta­vas­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti kaik­kien asiak­kai­dem­me kans­sa. Pai­kal­li­se­na toi­mi­ja­na autam­me yri­tyk­siä rat­kai­se­maan resurs­soin­nin jous­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Var­si­nai­nen toi­mis­tom­me sijait­see Van­taan Tik­ku­ri­las­sa, mut­ta pal­ve­lua­lu­eem­me kat­taa myös Espoon, Hel­sin­gin ja koko Uuden­maan. Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen kaut­ta sinul­la on mah­dol­li­suus pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia lisä­an­sioi­ta tai kerä­tä koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Tutus­tu avoi­miin työ­paik­koi­him­me ja ota yhteyt­tä! Voit myös sopia tapaa­mi­sen kans­sam­me.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa yhtey­de­no­tot

Työn­te­ki­jät ja –haki­jat: Johan­na Lät­ti
Yri­tys­asiak­kaat ja tar­jous­pyyn­nöt: Susan­na Win­ha-Vah­te­ra
Oppi­lai­to­syh­teis­työ: Johan­na Lät­ti
Pal­kan­las­ken­ta: Hei­di Sand­ham

Riia 300x300

Susan­na Win­ha-Vah­te­ra

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
0400 286 877
susanna@henkilostoliiga.fi

 

Web

Johan­na Lät­ti

Hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti
040 196 8986
johanna.latti@henkilostoliiga.fi

 

Riia 300x300

Hei­di Sand­ham

Pal­kan­las­ken­ta ja las­ku­tus,
yhtey­de­no­tot arki­sin klo 12–14
0207 129 603
heidi.sandham@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tule käy­mään

Soi­ta ja sovi tapaa­mi­nen toi­mis­tol­lem­me.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy
Kie­lo­tie 5 B 3. krs
01300 Van­taa

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Palk­ka- ja las­ku­tus­tie­dot

Kysy­myk­siä? Soi­ta 0400 286 877 tai lai­ta säh­kö­pos­tia vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Uusi­maa Oy
Y‑tunnus: 3092021–1
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: TE003730920211
Verk­ko­las­ku­tuso­pe­raat­to­ri: 003701011385 (Tie­to Oyj)