Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus Pori, Sata­kun­ta ja Länsi-Suomi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga pal­ve­lee asia­kas­yri­tyk­siä myös Porin, Sata­kun­nan ja Län­si-Suo­men alu­eel­la! Autam­me hen­ki­lös­töön liit­ty­vis­sä asiois­sa, kuten hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sis­sa ja rek­ry­toin­neis­ta; koko pal­ve­lu­tar­joa­mam­me löy­dät tääl­tä. Osaa­vien työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy muun muas­sa toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta sekä teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia. Kaut­tam­me saat taa­tus­ti jous­ta­vaa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua van­kal­la asiantuntijuudella!

Jous­ta­vat hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Sata­kun­nas­sa ja Länsi-Suomessa

Tar­joam­me työn­ha­ki­joil­le elä­män­ti­lan­tei­siin sopi­vaa työ­tä omien tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on erin­omai­nen mah­dol­li­suus pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia lisä­an­sioi­ta tai kerä­tä koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Yri­tys­asiak­kail­lam­me Porin, Sata­kun­nan ja Län­si-Suo­men alu­eel­la on avoi­mia työ­paik­ko­ja esi­mer­kik­si elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus- ja logis­tiik­ka-alan tehtävissä.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen kaut­ta työ­ko­ke­mus­ta janoa­vil­la ja lisä­työ­tä kai­paa­vil­la teki­jöil­lä on mah­dol­li­suus löy­tää uusi työ sekä saa­da koke­mus­ta monen­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä ja alois­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa työn­te­ki­jöil­leen aina asian­tun­te­vat hr-pal­ve­lut ja rek­ry­toin­ti­pro­ses­sit sekä luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut.

Etsit­kö töi­tä Porin, Sata­kun­nan tai Län­si-Suo­men alu­eel­ta? Kurk­kaa avoi­met työ­paik­kam­me tai ole suo­raan yhtey­des­sä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se, niin jutel­laan lisää.

Sata­kun­ta ja Länsi-Suomi

Henkilostoliiga Irina

Iri­na Vanhatapio

jenni-henkilostoliiga

Jen­ni Söderholm

Vesa Web Kuva

Vesa Suo­mi­nen

Asiak­kuus­pääl­lik­kö
040 3075011
vesa.suominen@henkilostoliiga.fi

 

Jan 400x400

Jan Lindgren

henkilostoliiga-leena

Lee­na Harila

Palk­ka-asian­tun­ti­ja
yhtey­den­ot­to puhe­li­mit­se ma-pe klo 8.00–12.00 0207 129 603
mui­na aikoi­na hallinto@henkilostoliiga.fi