Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Tam­pe­re ja Pirkanmaa

Alta löy­dät Hen­ki­lös­tö­lii­gan Pir­kan­maan toi­mi­pis­teen hen­ki­lös­tön yhteystiedot.

Ota yhteyt­tä mei­hin, vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiisi!

Aleksi Henkilöstöliiga 400x400

Alek­si Hyytinen

Piia-Henkilostoliiga

Piia Savo­lai­nen

Sofia Pallo Copy

Nii­lo Evikoski

Juho Copy

Juho Kuusi­jär­vi

henkilostoliiga-leena

Lee­na Harila

Palk­ka-asian­tun­ti­ja
yhtey­den­ot­to puhe­li­mit­se ma-pe klo 8.00–12.00 0207 129 603
mui­na aikoi­na hallinto@henkilostoliiga.fi

 

Henkilostoliiga Mikael

Mikael Mas­to­kan­gas

HR- ja palk­ka-assis­tent­ti
yhtey­den­ot­to puhe­li­mit­se ma-pe klo 8.00–12.00 0207 129 603
mui­na aikoi­na hallinto@henkilostoliiga.fi

 

Miten voim­me olla avuk­si? Jätä yhtey­den­ot­to, niin kuu­let meis­tä pian. 

Jous­ta­vat hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Tampereella

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa aut­taa asia­kas­yri­tyk­siä kai­kis­sa hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­siin ja rek­ry­toin­tei­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa Tam­pe­reen ja Pir­kan­maan alu­eel­la yli 17 vuo­den koke­muk­sel­la. Tar­joam­me kat­ta­vaa ja pit­kä­jän­teis­tä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua kai­kil­le asiakkaillemme.

Autam­me yri­tyk­siä rat­kai­se­maan resurs­soin­nin jous­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta sekä teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia. Olem­me panos­ta­neet help­poon ja luo­tet­ta­vaan rekrytointiprosessiin.

 

Pal­ve­lut työnhakijoille

Tar­joam­me työn­ha­ki­joil­le elä­män­ti­lan­tei­siin sopi­vaa työ­tä omien tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on erin­omai­nen mah­dol­li­suus pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia lisä­an­sioi­ta tai kerä­tä koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Yri­tys­asiak­kail­lam­me on avoi­mia työ­paik­ko­ja esi­mer­kik­si elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus- ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­vis­sä. Näil­lä aloil­la tar­vi­taan usein täy­si- ja osa-aikai­sia työn­te­ki­jöi­tä ja alan ammat­ti­lai­sia eri­lai­siin tehtäviin.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen kaut­ta työ­ko­ke­mus­ta janoa­vil­la ja lisä­työ­tä kai­paa­vil­la teki­jöil­lä on mah­dol­li­suus löy­tää uusi työ sekä saa­da koke­mus­ta monen­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä ja alois­ta. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den ansios­ta työn­te­ki­jäm­me saa­vat aina oikean ja suju­van palkanmaksun.

Olem­me pai­kal­li­ses­ti tavat­ta­vis­sa Tam­pe­reel­la, mut­ta pal­ve­lua­lu­eem­me kat­taa koko Pir­kan­maan. Tutus­tu avoi­miin työ­paik­koi­him­me Tam­pe­reel­la ja Pir­kan­maal­la! Voit ottaa yhteyt­tä myös toi­mis­toom­me ja sopia tapaamisen.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa yhteydenotot

Työn­te­ki­jät ja –haki­jat: Nii­lo Evi­kos­ki
Yri­tys­asiak­kaat ja tar­jous­pyyn­nöt: Alek­si Hyy­ti­nen
Oppi­lai­to­syh­teis­työ: Alek­si Hyy­ti­nen
Pal­kan­las­ken­ta: Lee­na Harila

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tule käy­mään

Soi­ta ja sovi tapaa­mi­nen toimistollemme!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy
Tako­jan­ka­tu 1 C B 17
33540 Tam­pe­re

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Palk­ka- ja laskutustiedot

Toi­vom­me, että lähe­tät­te las­kun­ne ensi­si­jai­ses­ti verkkolaskuina.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy
Y‑tunnus: 3098094–3

Verk­ko­las­kut:
Ope­raat­to­ri: Apix Mes­sa­ging Oy (003723327487)
Tun­nus: 003730980943
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003730980943

Verk­ko­las­kut Dans­ke Bank Oyj, Han­dels­ban­ken, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, Säästöpankit

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003723327487
Ope­raat­to­ri­tun­nus: DABAFIHH

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään las­kun säh­kö­pos­til­la. Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te on:

003730980943@procountor.apix.fi

Yhdel­lä säh­kö­pos­til­la ja sen liit­teis­sä tulee olla vain yksi las­ku pdf-muo­dos­sa. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin laskuja.