Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus Tam­pe­re ja Pir­kan­maa

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa aut­taa asia­kas­yri­tyk­siä kai­kis­sa hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­siin ja rek­ry­toin­tei­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa Tam­pe­reen ja Pir­kan­maan alu­eel­la yli 12 vuo­den koke­muk­sel­la. Tar­joam­me kat­ta­vaa ja pit­kä­jän­teis­tä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua kai­kil­le asiak­kail­lem­me.

Autam­me yri­tyk­siä rat­kai­se­maan resurs­soin­nin jous­ta­vas­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta sekä teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia. Olem­me panos­ta­neet help­poon ja luo­tet­ta­vaan rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin.

 

Jous­ta­vat hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Tam­pe­reel­la

 

Tar­joam­me työn­ha­ki­joil­le elä­män­ti­lan­tei­siin sopi­vaa työ­tä omien tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan. Hen­ki­lös­tö­vuo­kraus on erin­omai­nen mah­dol­li­suus pääs­tä kiin­ni työ­elä­mään, hank­kia lisä­an­sioi­ta tai kerä­tä koke­mus­ta eri­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä. Yri­tys­asiak­kail­lam­me on avoi­mia työ­paik­ko­ja esi­mer­kik­si elintarvike‑, kiinteistö‑, palvelu‑, teol­li­suus- ja logis­tiik­ka-alan teh­tä­vis­sä. Näil­lä aloil­la tar­vi­taan usein täy­si- ja osa-aikai­sia työn­te­ki­jöi­tä ja alan ammat­ti­lai­sia eri­lai­siin teh­tä­viin.

Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen kaut­ta työ­ko­ke­mus­ta janoa­vil­la ja lisä­työ­tä kai­paa­vil­la teki­jöil­lä on mah­dol­li­suus löy­tää uusi työ sekä saa­da koke­mus­ta monen­lai­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä ja alois­ta. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den ansios­ta työn­te­ki­jäm­me saa­vat aina oikean ja suju­van pal­kan­mak­sun.

Olem­me pai­kal­li­ses­ti tavat­ta­vis­sa Tam­pe­reel­la, mut­ta pal­ve­lua­lu­eem­me kat­taa koko Pir­kan­maan. Tutus­tu avoi­miin työ­paik­koi­him­me Tam­pe­reel­la ja Pir­kan­maal­la! Voit ottaa yhteyt­tä myös toi­mis­toom­me ja sopia tapaa­mi­sen.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa yhtey­de­no­tot

Työn­te­ki­jät ja –haki­jat: Johan­na Väli­mä­ki
Yri­tys­asiak­kaat ja tar­jous­pyyn­nöt: Piia Savo­lai­nen
Oppi­lai­to­syh­teis­työ: Johan­na Väli­mä­ki
Pal­kan­las­ken­ta: Hei­di Sand­ham

Riia 300x300

Johan­na Väli­mä­ki

Hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti
040 196 8986
johanna.valimaki@henkilostoliiga.fi

 

Henkilostoliiga Piia

Piia Savo­lai­nen

Riia 300x300

Hei­di Sand­ham

Pal­kan­las­ken­ta ja las­ku­tus,
yhtey­de­no­tot arki­sin klo 12–14
0207 129 603
heidi.sandham@henkilostoliiga.fi

 

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Tule käy­mään

Soi­ta ja sovi tapaa­mi­nen toi­mis­tol­lem­me!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maa Oy
Hatan­pään val­ta­tie 34 A
33100 Tam­pe­re

Ikoni Palvelumme 200x200 B

Palk­ka- ja las­ku­tus­tie­dot

Kysy­myk­siä? Soi­ta 045 638 6111 tai lai­ta säh­kö­pos­tia tampere@henkilostoliiga.fi

Y‑tunnus: 3098094–3
Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te: TE003730980943
Verk­ko­las­ku­tuso­pe­raat­to­ri: 003701011385 (Tie­to Oyj)