27.3.2023

Vie­lä on kesä­työn­te­ki­jöi­tä jäljellä!

Työ­voi­ma­pu­las­ta ja työ­voi­man koh­taa­mat­to­muu­des­ta on puhut­tu pal­jon vii­me vuo­si­na. Joil­la­kin aloil­la tun­tuu tapah­tu­neen työn­te­ki­jöi­den jouk­ko­ka­to koro­na­pan­de­mian jäl­jil­tä. Toi­sil­la aloil­la elä­köi­tyy enem­män hen­ki­lös­töä kuin kou­lu­te­taan, ja toi­sil­le aloil­le ei ole suo­raa kou­lu­tus­ta, vaan yri­tys­ten on itse kou­lu­tet­ta­va osaa­jan­sa. Nämä kaik­ki haas­teet tuo­vat lisää mie­tit­tä­vää myös kesä­työn­te­ki­jöi­tä etsittäessä.

Ver­rat­tu­na vuo­den takai­seen, haki­joi­den mää­rä on kohen­tu­nut. Kai­kil­la aloil­la ei olla vie­lä täy­sin siir­ryt­ty työn­te­ki­jöi­den mark­ki­noil­ta pois. Uuti­sis­sa­kin on ker­rot­tu, kuin­ka yri­tyk­set mai­nos­ta­vat työ­paik­ko­jaan lupaa­mal­la fes­ti­vaa­li­vii­kon­lo­puik­si vapai­ta kesä­työn­te­ki­jöil­le. Työn­te­ki­jöi­den hou­kut­te­lu on joil­lain toi­mia­loil­la ymmär­ret­tä­vää, mut­ta ei kui­ten­kaan pakol­lis­ta: sekä osaa­via ja innok­kai­ta teki­jöi­tä, jot­ka hake­vat ensim­mäis­tä työ­paik­kaan­sa, että koke­neem­pia teki­jöi­tä löy­tyy edel­leen. Aina ei vain kaik­ki haki­joi­den ja työ­nan­ta­jien palat lok­sah­da pai­koil­leen. Täs­sä vai­hees­sa voi miet­tiä, ovat­ko kri­tee­rit nous­seet lii­an kovik­si niin työn­te­ki­jä- kuin työ­nan­ta­ja­puo­lel­la­kin. Jos­kus on hyvä saa­da apua työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­tiin eri­kois­tu­neil­ta teki­jöil­tä, jot­ka sekä koh­taa­vat työn­ha­ki­joi­ta että sol­mi­vat työ­so­pi­muk­sia päi­vit­täin. Omien ver­kos­to­jen rin­nal­le voi ottaa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­sen osaa­mi­sen, jol­loin mah­dol­li­suu­det kesä­te­ki­jän löy­tä­mi­sek­si moninkertaistuvat.

Kuten aina ennen­kin, aikai­nen lin­tu on madon jo napan­nut, mut­ta edel­leen on vie­lä hie­nos­ti aikaa. Niin työ­nan­ta­jien kuin työn­te­ki­jöi­den puo­lel­la on aina myö­häis­he­rän­nei­tä. Vii­me tipas­sa toi­mis­ton pöy­däl­le on voi­nut tipah­taa tilaus kesäl­le, jota var­ten tar­vi­taan apu­kä­det. Kesä­opin­to­ja suun­ni­tel­lun opis­ke­li­jan kurs­si on voi­tu perua vähäi­sen ilmoit­tau­tu­mis­mää­rän vuok­si. Syi­tä on puo­lin ja toi­sin lukui­sia. Itse syil­lä ei niin­kään ole mer­ki­tys­tä – tär­kein­tä on, että työ ja teki­jät koh­taa­vat myös kesäl­lä 2023.

Rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin käyn­nis­ty­mi­seen on hyvä vara­ta vii­kos­ta kah­teen, työn­ha­ki­jaeh­dok­kai­den han­kin­taan noin viik­ko ja haas­tat­te­lui­hin, pää­tök­sen­te­koon ja sopi­mus­ten sol­mi­mi­seen yksi viik­ko. Tämä on esi­merk­ki suun­taa anta­vas­ta aika­tau­lus­ta, mut­ta teki­jöi­tä löy­tyy myös nopeam­mal­la aika­tau­lul­la. Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la moni teki­jä on aloit­ta­nut työ­pai­kas­saan alle vii­kon sisäl­lä haun alka­mi­ses­ta. Kesän alkuun on vie­lä sen ver­ran aikaa, että pro­ses­sin ehtii käyn­nis­tä­mään ja saa­maan tie­don teki­jäs­tä muka­vas­ti ennen kuin vii­me het­ken paniik­ki alkaa hii­pi­mään niskaan.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maal­la käy­dään läpi päi­vit­täin kiin­nos­ta­via haki­joi­ta useil­ta eri aloil­ta, kuten metal­li­teol­li­suus, pal­ve­lu- ja sii­vousa­la. Otta­mal­la nyt yhteyt­tä ehdit­te vie­lä hyvin löy­tä­mään oman alan reip­paat kesä­työn­te­ki­jät juu­ri sik­si aikaa, kun teil­lä on tar­vet­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­gan tavoit­tee­na on löy­tää asia­kas­yri­tyk­sil­lem­me kesä­työn­te­ki­jät, jot­ka ihas­tu­vat kesä­työ­hön­sä ja istu­vat työ­po­ruk­kaan niin hyvin, että he halua­vat olla asiak­kaam­me käy­tet­tä­vis­sä vie­lä tule­va­na syk­sy­nä­kin ja seu­raa­vi­na kesinä.

 

Pekka Henkilöstöliiga

Kir­joit­ta­jas­ta:

Pek­ka Aar­nio toi­mii Hen­ki­lös­tö­lii­ga Pir­kan­maal­la asia­kas­vas­taa­va­na. Aar­niol­la on moni­puo­li­nen työ­his­to­ria raken­nus- ja elin­tar­vi­kea­lal­ta sekä koke­mus yrit­tä­jyy­des­tä pien­pa­ni­moa­lal­la. Aar­nion laa­ja-alai­nen koke­mus eri toi­mia­loil­ta yhdes­sä tra­de­no­mi­tut­kin­ton­sa kans­sa ovat anta­neet hänel­le vah­van perus­tan aut­taa asiak­kai­taan löy­tä­mään ammat­ti­mais­ta ja osaa­vaa hen­ki­lös­töä tar­peen yllät­täes­sä. Hänen eri­koi­sa­luet­taan ovat kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan ja ras­kas­teol­li­suu­den henkilöstötarpeet.

 

Hienoa, että olet löytänyt blogimme pariin.

Jos haluat kuulla asiantuntija-ajatuksiamme työelämästä, rekrytoinnista ja työnhausta ensimmäisten joukossa, voit tilata blogimme suoraan sähköpostiisi.