Yri­tys­myy­jä, Raisio

Etsim­me asiak­kaal­lem­me asia­kas­läh­töis­tä yritysmyyjää!

Lerøy Sea­food Group on Nor­jan joh­ta­va kala­tuot­tei­den vie­jä ja maa­il­man toi­sek­si suu­rin meri­lo­hen tuot­ta­ja. Yhtiön mis­sio on val­mis­taa vas­tuul­li­sia ja hyvän­ma­kui­sia sea­food-tuot­tei­ta, ja kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­ta löy­tyy­kin kala­tuot­tei­ta muun muas­sa meri­lo­hes­ta, kir­jo­lo­hes­ta, turs­kas­ta ja äyriäi­sis­tä. Emo­yh­tiö Lerøy Sea­food Group ASA työl­lis­tää maa­il­man­laa­jui­ses­ti noin 5600 ihmis­tä ja se lis­tat­tiin Oslon pörs­siin kesä­kuus­sa 2002 tun­nuk­sel­la LSG. Yri­tyk­sen tavoit­tee­na on pitää huol­ta niin ympä­ris­tös­tä, tuo­tet­ta­vis­ta kalois­ta kuin kai­kis­ta ihmi­sis­tä pro­ses­sin eri vai­heis­sa ja kor­kea laa­tu taa­taan eri ser­ti­fi­kaat­tei­hin perus­tu­vien val­von­ta­jär­jes­tel­mien avul­la. Lerøy Fin­land Oy on perus­tet­tu vuon­na 2007 ja sen lii­ke­vaih­to vuon­na 2021 oli 15,4 mil­joo­naa euroa työl­lis­täen 38 työntekijää. 

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let kan­sain­vä­li­ses­sä yri­tyk­ses­sä myyn­ti­neu­vot­te­li­ja­na B2B-teh­tä­vis­sä, teh­den aktii­vis­ta myyn­ti­työ­tä. Olet puhe­li­mit­se ja säh­kö­pos­tit­se yhtey­des­sä yri­tyk­siin teh­den myyn­tiä ja asia­kas­pal­ve­lua. Kes­kus­te­let yri­tys­ten kans­sa kar­toit­taen hei­dän tar­pei­taan ja teet roh­keas­ti tar­jouseh­do­tuk­sia. Olet avai­na­se­mas­sa tavoit­tei­siin pää­se­mi­sen suhteen!

Työ on aina­kin aluk­si mää­rä­ai­kai­nen koko­päi­vä­työ elo­kuun lop­puun ja alkaa mah­dol­li­sim­man pian, sopi­muk­sen mukaan. Työ­paik­ka sijait­see Rai­sios­sa, ja työ­pai­kal­le pää­see jul­kis­ta lii­ken­net­tä tai omaa autoa käyttäen. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me hyvän koko­päi­vä­työn täy­sil­lä viik­ko­tun­neil­la (pää­asias­sa klo 8 — 16) ja työ­hön kuu­luu myös hyvät hen­ki­lös­tö­edut. Saat työn suo­rit­ta­mi­sen tuek­si laa­duk­kaat tuot­teet ja mark­ki­noi­den par­haat rat­kai­sut. Työs­ken­te­let osa­na into­hi­mois­ta ja moti­voi­tu­nut­ta tii­miä, joka kan­nus­taa sinua tulok­siin. Työ­suh­de voi­si alkaa heti.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me työ­hön valit­ta­val­ta hen­ki­löl­tä koke­mus­ta vähit­täis­kau­pas­ta tai elin­tar­vi­ke­myyn­nis­tä. Olet asia­kas­läh­töi­nen ja pal­ve­lu­hen­ki­nen, ja sinul­la on halu kehit­tää itseä­si sekä oppia uut­ta. Puhe­lin on tär­kein työ­ka­lusi, joten kes­kus­te­let suju­vas­ti ja roh­keas­ti puhe­li­mes­sa, ja sinul­la on hyvä suo­men kie­len tai­to sekä sel­keä ulos­an­ti. Odo­tam­me aitoa innok­kuut­ta myyn­ti­työ­tä koh­taan ja oma-aloit­teis­ta, rei­pas­ta työotetta.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pa­na­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7163829