Yllä­pi­to­sii­voo­ja, Orivesi

Etsim­me asiak­kaal­lem­me yllä­pi­to­sii­voo­jaa Ori­ve­den alueelle! 

 

Työn kuvaus:

Tar­jol­la on vaki­tui­nen yllä­pi­to­sii­voo­jan teh­tä­vä, jon­ka aloi­tus on sovit­ta­vis­sa jous­ta­vas­ti tilan­tee­si mukaan. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu porras‑, koti- ja toi­mis­to­sii­vouk­set Ori­ve­del­lä. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin. Työ­suh­de sol­mi­taan vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on mah­dol­lis­ta siir­tyä asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me sinulta:

Rei­pas ja oma-aloit­tei­nen asen­ne sekä halu oppia uut­ta kan­ta­vat pit­käl­le täs­sä työs­sä. Alan kou­lu­tus tai aiem­pi työ­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta eivä ole pakol­li­sia. B‑ajokortti ja oma käy­tös­sä ole­va auto puo­les­taan ovat työn liik­ku­van luon­teen vuok­si pakol­li­sia. Pereh­dy­tys tapah­tuu suomeksi.

Tar­joam­me:

Vaki­tui­sen työn sii­vousa­lal­ta, jos­sa koh­teet ja työ­teh­tä­vät vaih­tu­vat päi­vit­täin. Palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Ori­ve­si, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116840