Vii­kon­lop­pusii­voo­ja, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii ravin­to­la­sii­voo­jaa lau­an­tai­vuo­roi­hin Turun kes­kus­tas­sa sijait­se­vaan ravin­to­laan!

Asiak­kaam­me on 30-vuot­ta sii­vousa­lal­la toi­mi­nut, yri­tys­sii­vouk­siin eri­kois­tu­nut toi­mi­ja. Yri­tys on eri­kois­tu­nut vaa­ti­vam­piin sii­vous­koh­tei­siin, kuten esi­mer­kik­si ravin­to­loi­den, yöker­ho­jen ja elo­ku­va­teat­te­rei­den sii­vouk­siin. He rää­tä­löi­vät sii­vous­pal­ve­lun­sa asiak­kaan tar­peen mukai­sek­si ja tar­joa­vat aina asian­tun­te­vaa ja jous­ta­vaa pal­ve­lua.

Työn kuvaus:

Sii­vo­ja työs­ken­te­lee yhdes­sä mui­den yri­tyk­sen ravin­to­la­sii­voo­jien kans­sa Turun kes­kus­tas­sa sijait­se­vas­sa ravin­to­las­sa. Työ­teh­tä­viin kuu­luu moni­puo­li­sia sii­vous­teh­tä­viä, kuten imu­roin­tia, lat­tioi­den pesua ja pöly­jen pyyh­ki­mis­tä.

Töi­tä teh­dään lau­an­tai­sin klo 6–12. Kesän aika­na vuo­ro­ja on toden­nä­köi­ses­ti myös mui­na päi­vi­nä, mut­ta syk­syl­lä sii­vous pai­not­tuu lau­an­tai­aa­mui­hin. Työ sopii siis erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­le tai mui­den osa-aikais­ten töi­den oheen!

Tar­joam­me:

ali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen vii­kon­lop­pu­työn arvos­te­tun tur­ku­lai­sen ravin­to­lan sii­vouk­sen paris­sa. Työ sopii lois­ta­vas­ti opin­to­jen oheen! Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä lau­an­tai­sin klo 6–12 välil­lä. Odo­tam­me myös jon­kin ver­ran aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta. Alan kou­lu­tus on iso plus­sa, mut­ta ei pakol­lis­ta! Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, oma-aloit­tei­suut­ta ja tehok­kuut­ta. Arvos­tam­me myös rei­pas­ta asen­net­ta ja itse­näis­tä työ­otet­ta!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16)
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Vii­kon­lop­pu­työ
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: KIPA TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 25.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1824835