Viher­ra­ken­ta­ja, Espoo, Helsinki

Syys­kun­nos­tuk­set odot­ta­vat tekijää!

Etsim­me asiak­kaal­lem­me viher­työn­te­ki­jöi­tä / viher­ra­ken­ta­jia moni­puo­li­siin syys­se­son­gin työtehtäviin.

Työn kuvaus

Vihertyöntekijän/viherrakentajan työs­sä työs­ken­te­let pää­kau­pun­ki­seu­dun sekä jul­ki­sis­sa että yksi­tyi­sis­sä viher­koh­teis­sa. Työn­ku­va muok­kau­tuu hie­man aikai­sem­man koke­muk­se­si mukai­ses­ti: tar­jol­la on sekä avus­ta­vaa työ­tä (hara­voin­ti, vihe­ra­luei­den siis­ti­mi­nen) sekä myös pihaa-aluei­den kun­nos­tus­töi­tä (puu­ai­to­jen tekoa, piho­jen  maa­ra­ken­ta­mis­ta, leik­ki­vä­li­nei­den huoltoa).

Tar­joam­me

Tar­joam­me syys­kau­den kausi­työ­tä raik­kaas­sa ulkoil­mas­sa! Työ­päi­vät ovat vaih­te­le­via, sil­lä työ­koh­tei­ta on usei­ta eri puo­lil­la pääkaupunkiseutua.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me

Haem­me nyt vihe­ra­lan ulko­töis­sä viih­ty­viä, rei­pa­sot­tei­sia työn­te­ki­jöi­tä syys­kau­den ulko­töi­hin. Odo­tam­me sinul­ta oma-aloit­teis­ta otet­ta työ­hön sekä halua läh­teä teke­mään kausi­työ­tä. Työ on jok­seen­kin fyy­sis­tä ja päi­vän aika­na ker­tyy aske­lia, joten tar­vit­set työs­ken­te­lyyn koh­tuul­li­sen fyy­si­sen perus­kun­non. Plus­sa on kaik­ki aiem­pi koke­mus vihe­ra­lal­ta, esi­mer­kik­si hau­taus­maal­la tai muus­sa vihe­ra­lan kausi­työs­sä työskentelystä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, niin olem­me sinuun yhteydessä. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Hel­sin­ki, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: TESin mukaan Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 4.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 20.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8802797