Vihan­nes­ke­räi­li­jä, Nousiainen

Asiak­kaam­me etsii pit­kä­ai­kais­ta työn­te­ki­jää vihan­nes­ten keräi­ly­teh­tä­viin tukkuvarastoon!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on jo yli 10 vuot­ta elin­tar­vi­kea­lal­la toi­mi­nut yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut eri­tyi­ses­ti peru­noi­den ja vihan­nes­ten pak­kauk­seen ja tuk­ku­kaup­paan. Hei­dän toi­mi­pis­teen­sä sijait­se­vat Mynä­mäel­lä ja Nousiai­sis­sa. Yri­tyk­sen kat­ta­vaan tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat peru­noi­den ja vihan­nes­ten lisäk­si myös juu­rek­set, salaa­tit, yrtit, idut, sie­net, hedel­mät ja marjat.

Työn kuvaus:

Vihan­nes­ke­räi­li­jä­nä työ­hö­si kuu­luu moni­puo­li­sia keräi­ly­teh­tä­viä tuk­ku­va­ras­ton puo­lel­la. Keräi­lyä teh­dään käsin ja pump­pu­kär­ryl­lä. Työ­hön saat­taa kuu­lua satun­nai­ses­ti myös mui­ta ylei­siä lin­jas­to­työs­ken­te­lyyn liit­ty­viä työ­teh­tä­viä, kuten pak­kaus­ta, pus­si­tus­ta ja lajittelua.

Töi­tä teh­dään arki­sin klo 5:00–19:00 välil­lä. Työ­paik­ka sijait­see Nousiai­sis­sa, ja sin­ne kul­ke­mi­nen vaa­tii auton tai muun kul­ku­pe­lin käyt­tö­mah­dol­li­suu­den. Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn luo­tet­ta­vas­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä. Saat teh­tä­vään ja tuot­tei­siin myös kat­ta­van ja perus­teel­li­sen per­he­dy­tyk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me tuk­ku­va­ras­to­työn­te­ki­jää, joka pys­tyy sitou­tu­maan työ­hön pit­kä­ai­kai­ses­ti! Tär­kein­tä on oma-aloit­tei­nen työ­ote, hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja vas­tuul­li­nen sekä rei­pas työs­ken­te­ly­ta­pa. Aiem­pi koke­mus vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta teh­tä­viin anne­taan myös hyvä pereh­dy­tys. Vihan­nes­tuk­ku sijait­see Nousiai­sis­sa, joten töi­hin kul­ke­mi­nen vaa­tii oman auton käyttömahdollisuuden.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p. 0207 129 600 (arki­sin klo 8–16), sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Nousiai­nen, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Maa­seu­tue­lin­kei­no­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 8.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8196485