Ver­kos­toa­sen­ta­ja, Pir­kan­maa, Nokia

Infra Kiri Oy on Pir­kan­maal­la, Sata­kun­nas­sa ja Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va pää­ura­koin­tiy­ri­tys, jon­ka toi­mia­lo­ja ovat muun muas­sa put­ki­lin­jo­jen ja joh­to­verk­ko­jen sekä tei­den ja katu­jen raken­ta­mi­nen. Nyt yri­tys etsii rivei­hin­sä ammat­ti­tai­tois­ta lin­ja-/ver­kos­toa­sen­ta­jaa.

Työn kuvaus:

Työs­sä­si ver­kos­toa­sen­ta­ja­na teet enim­mäk­seen katu­va­lais­tus­ver­kos­ton rakennus‑, kun­nos­sa­pi­to- ja sanee­raus­teh­tä­viä vaih­te­le­vis­sa työ­koh­teis­sa. Työ­koh­teet sijait­se­vat pää­asial­li­ses­ti Pir­kan­maan alu­eel­la. Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta teh­tä­väs­sä on mah­dol­li­suus myös työl­lis­tyä vaki­tui­ses­ti suo­raan Infra Kirin kir­joil­le koea­jan jäl­keen. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me mie­len­kiin­toi­sen työn ura­koin­tiy­ri­tyk­ses­sä, jos­sa työs­tä mak­se­taan rei­lus­ti TES:ia parem­pi palk­ka. Muil­ta osin työ­suh­teen ehdot poh­jau­tu­vat Infra alan TES:iin. Töi­tä pää­set teke­mään muka­vas­sa ja ren­nos­sa työ­po­ru­kas­sa! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Odo­tam­me:

Tämä teh­tä­vä edel­lyt­tää aiem­paa koke­mus­ta esi­mer­kik­si ver­kos­to-/lin­ja-asen­nuk­sen tai tie­va­lais­tus­töi­den osal­ta. Lisäk­si työ edel­lyt­tää Tie­tur­va1-kort­tia ja säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kort­tia. C‑ajokortti kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole pakol­li­nen. Työ­koh­teet saat­ta­vat toi­si­naan sijai­ta kau­em­pa­na­kin, joten toi­vom­me haki­joil­ta tar­vit­taes­sa matkustusvalmiutta.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Aika­tau­lusyis­tä pyy­däm­me kaik­ki yhtey­de­no­tot Hen­ki­lös­tö­lii­gal­le. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­kel­ta, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Nokia, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Infra-alan TES/sopimuksen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943325