Ver­kos­toa­sen­ta­ja, Pir­kan­maa, Lem­pää­lä, Nokia, Tam­pe­re, Ylöjärvi

Asiak­kaam­me on Pir­kan­maal­la toi­mi­va pää­ura­koin­tiy­ri­tys, jon­ka toi­mia­lo­ja ovat muun muas­sa put­ki­lin­jo­jen ja joh­to­verk­ko­jen sekä tei­den ja katu­jen raken­ta­mi­nen. Nyt yri­tys etsii rivei­hin­sä ammat­ti­tai­tois­ta verkostoasentajaa.

Työn kuvaus:

Työs­sä­si ver­kos­to-/säh­kö­asen­ta­ja­na teet moni­puo­li­sia säh­kö­ver­kos­ton rakennus‑, kun­nos­sa­pi­to- ja sanee­raus­teh­tä­viä vaih­te­le­vis­sa työ­koh­teis­sa. Työ­koh­teet sijait­se­vat pää­asial­li­ses­ti Nokial­la, Ylö­jär­vel­lä ja Lem­pää­läs­sä. Töi­tä teh­dään ma-to välil­lä 40h/vko.

Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta teh­tä­väs­sä on mah­dol­li­suus myös työl­lis­tyä vaki­tui­ses­ti suo­raan asia­kas­yri­tyk­sen kir­joil­le. Työt alka­vat syk­syn aika­na sopi­muk­sen mukaan.

Tar­joam­me:

-Moni­puo­li­sen työn­ku­van ja haas­tei­ta koke­neem­mal­le­kin tekijälle

-Rei­lun, osaa­mi­sen mukai­sen palkkauksen

-Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut

Odo­tam­me:

-Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta verkostoasentamisesta

-Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kort­tia, Tie­tur­va1-kort­tia sekä C‑ajokorttia

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kah­den arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, puh. 040 1968986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Lem­pää­lä, Nokia, Tam­pe­re, Ylö­jär­vi, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 20.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 6.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5220301