Vas­ta­pai­not­ru­kin ja pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­ja, Vantaa

Ulko­va­ras­ton varas­to­työn­te­ki­jä, ilta­työ, kesätyö

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kesäk­si varas­to­työn­te­ki­jää asia­kas­toi­mi­tus­ten keräi­lyyn Van­taan Avia­po­lik­ses­sa sijait­se­vaan ulko- ja sisävarastoon.

Työn kuvaus

  • Työ on asia­kas­toi­mi­tus­ten keräilyä
  • Tulet käyt­tä­mään pyö­rä­kuor­maa­jaa, vas­ta­pai­no- ja nelitietrukkia
  • Työ­ai­ka ma-pe 14–22
  • Työt alka­vat tou­ko­kuus­sa ja päät­ty­vät elokuussa

Tar­joam­me

Tar­joam­me kesäk­si muka­van moni­puo­li­sen varas­to­työn nyky­ai­kai­ses­sa varas­to­y­ri­tyk­ses­sä, jon­ka työym­pä­ris­tön edel­ly­tyk­siä ovat tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin periaatteet.

Odo­tam­me

Eduk­si kat­so­taan alan kou­lu­tus ja/tai koke­mus konei­den käy­tös­tä varastossa.

Toi­vom­me reip­paut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta ottaa hom­ma nopeas­ti hal­tuun ammat­ti­mai­sen pereh­dy­tyk­sen jäl­keen. Työ­tä teh­dään itse­näi­ses­ti, mut­ta myös tii­meis­sä, joten toi­vom­me sinul­ta halua ja kykyä yhteis­työ­hön tii­mi­si kans­sa. Täy­si-ikäi­syys, B‑ajokortti ja  suju­va suo­men kie­len tai­to vaaditaan.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, niin olem­me sinuun yhteydessä. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 15 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

 


Yhteys­hen­ki­lö: milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.
Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusimaa
Työ alkaa: Toukokuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10930116