Varas­to­työn­te­ki­jöi­tä, Uusi­maa, Vantaa

Haem­me pää­kau­pun­ki­seu­dul­le useil­le eri asia­kas­yri­tyk­sil­lem­me varas­to­työn­te­ki­jöi­tä eri pitui­siin työsuhteisiin!

Työn kuvaus:

Haem­me varas­to­työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin työ­suh­tei­siin ja eri­lai­siin työ­teh­tä­viin. Haem­me mm. truk­ki­kus­ke­ja, pak­kaa­jia ja tar­roit­ta­jia. Työ­pai­kat sijait­se­vat pää­kau­pun­ki­seu­dun alueella.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me moni­puo­li­sia varas­toa­lan teh­tä­viä, ja yhdis­täm­me sinut osaa­mis­ta­si ja kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta­si par­hai­ten vas­taa­vaan teh­tä­vään. Saat teh­tä­vää­si pereh­dy­tyk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Aiem­mas­ta varas­toa­lan työ­ko­ke­muk­ses­ta on hyö­tyä, mut­ta pää­set jo pit­käl­le hyväl­lä asen­teel­la ja reip­paal­la työ­ot­teel­la. Tru­kin­ajo­tai­to on edel­ly­tys truk­ki­kus­kin teh­tä­vään, mut­ta haem­me myös mui­ta varas­toa­lan osaajia.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Voit lait­taa hake­muk­sen myös suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi . Jos sinul­la on kysyt­tä­vää voit soit­taa nume­roon 0447373900 .

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka, 044 737 3900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: 11 pv — 1 kk Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 4 Haku päät­tyy: 6.2.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.1.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6225299