Varas­to­työn­te­ki­jöi­tä, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii usei­ta varas­to­työn­te­ki­jöi­tä!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on varas­to- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka toi­mi­pis­teet sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Turus­sa ja Tuusu­las­sa. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­luu muun muas­sa varas­to­ho­tel­li, kus­tan­nus­te­hok­kaat Inhouse-pal­ve­lut, väli­ter­mi­naa­li­pal­ve­lut ja muut logis­ti­set lisä­ar­vo­pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää usei­ta kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin.

Työn kuvaus:

Varas­to­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­viin kuu­luu esi­mer­kik­si eri­lais­ten tuot­tei­den pak­kaus­ta ja tar­roi­tus­ta, kon­tin­pur­kua, pien­ke­räi­lyä ja mui­ta ylei­siä varas­to­työ­teh­tä­viä. Töi­tä teh­dään reip­paal­la tah­dil­la kah­des­sa vuo­ros­sa. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää perus­kun­toa.

Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen!

Työ alkaa kevään aika­na osa-aikai­se­na seson­kia­pu­na, mut­ta vali­tut hen­ki­löt voi­vat myös työl­lis­tyä kesäk­si yri­tyk­seen kokoai­kai­sik­si työn­te­ki­jöik­si.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me muka­van työn moni­puo­lis­ten varas­to­teh­tä­vien paris­sa. Teh­tä­vään tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me rei­pas­ta asen­net­ta ja val­miut­ta työs­ken­nel­lä asia­kas­yri­tyk­sen tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä tai alan kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si. Tru­kin­ajo­tai­to on iso plus­sa! Tär­kein­tä on kui­ten­kin hyvä asen­ne ja halu työs­ken­nel­lä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä. Työs­sä tar­vi­taan tark­kuut­ta, hyviä yhteis­työ­tai­to­ja ja oma-aloit­tei­suut­ta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p. 0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi.
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 05.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 23.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1107292