Varas­to­työn­te­ki­jä Van­taan Avia­po­lik­seen, Vantaa

Varas­to­työn­te­ki­jä Van­taan Aviapolikseen

Etsim­me asiak­kaal­lem­me varas­to­työn­te­ki­jä Van­taan Avia­po­lik­ses­sa sijait­se­vaan ulko- ja sisävarastoon.

Työn kuvaus

Työs­ken­te­let nyky­ai­kai­ses­sa varas­tos­sa, jos­sa päi­vit­täi­set työ­teh­tä­vä­si pai­not­tu­vat put­kien keräi­lyyn ulko­va­ras­tos­sa. Ajo­kort­ti vaa­di­taan, sil­lä tulet pää­sään­töi­ses­ti aja­maan tru­kil­la tai trak­to­ril­la. Saat teh­tä­vään kat­ta­van perehdytyksen. 

Työ on pit­kä­ai­kai­nen kokoai­ka­työ, jos­sa sinun on 6kk työs­ken­te­lyn jäl­keen mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä suo­raan asia­kas­yri­tyk­seen. Työ­ai­ka arki­sin klo. 14:00–22:00. Varas­tol­la on töis­sä huip­pu­tii­mi, jon­ka rem­miin on help­po hypä­tä mukaan.

Tar­joam­me

Tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen ja moni­puo­li­sen varas­to­työn yri­tyk­ses­sä, jon­ka työym­pä­ris­tön edel­ly­tyk­siä ovat tasa-arvo ja yhden­ver­tai­suus. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut sekä vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkkauksen. 

Odo­tam­me

Odo­tam­me sinul­ta jon­kin ver­ran koko­mus­ta eri­lai­sis­ta varas­to­töis­tä ja tru­kin­ajo­tai­to kat­so­taan eduksi.

Toi­vom­me sinul­ta toi­meen tart­tu­vaa ja huo­lel­lis­ta asen­net­ta työ­hön. Työ­tä teh­dään itse­näi­ses­ti, mut­ta myös tii­meis­sä, joten toi­vom­me sinul­ta halua ja kykyä yhteis­työ­hön tii­mi­si kans­sa. Odo­tam­me myös moti­vaa­tio­ta sitou­tua työ­paik­kaan pidem­piai­kai­ses­ti ja halua kehit­tyä työssä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, niin olem­me sinuun yhteydessä. 

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: fredrik.wikstrom@henkilostoliiga.fi / 0400 167 076

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 15 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: fredrik.wikstrom@henkilostoliiga.fi / 0400 167 076 Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Ilta­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Kau­pan varas­ton TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 28.11.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 17.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9469048