Varas­to­työn­te­ki­jä, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii sosi­aa­lis­ta ja rei­pas­ta varas­to­työn­te­ki­jää osa-aikai­seen työ­hön!

Asiak­kaam­me on tur­ku­lai­nen maa­laus- ja sisus­tus­tar­vik­kei­den myyn­tiin eri­kois­tu­nut tava­ra­ta­lo. 70-vuo­ti­aan tava­ra­ta­lon varas­to sijait­see myy­mä­län kans­sa samas­sa raken­nuk­ses­sa, jot­ta asiak­kai­ta voi­daan pal­vel­la par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Laa­jan vali­koi­man lisäk­si yri­tys tar­jo­aa asiak­kail­leen asian­tun­te­vaa pal­ve­lua kai­ken­lai­sis­sa maa­laus- ja sisus­tus­asiois­sa.

Työn kuvaus:

Varas­to­työn­te­ki­jä huo­leh­tii tilaus­ten pur­ka­mi­ses­ta varas­tol­la ja hyl­ly­tyk­ses­tä myy­mä­län puo­lel­la. Varas­to­työn­te­ki­jän vas­tuul­la on myös tilaus­ten tar­kis­ta­mi­nen lähe­tys­lis­to­jen avul­la. Työn­te­ki­jän oman kiin­nos­tuk­sen ja osaa­mi­sen mukaan työn­ku­vaa voi­daan myö­hem­min laa­jen­taa myös mui­hin varas­to­teh­tä­viin tai myy­mä­län puo­lel­la tapah­tu­vaan myyn­tiin ja asia­kas­pal­ve­luun.

Töi­tä teh­dään arki­sin klo 7–18 välil­lä; tark­ka työ­ai­ka on sovit­ta­vis­sa työn­te­ki­jän omien toi­vei­den ja meno­jen mukaan. Työ­paik­ka sijait­see Turun ja Rai­sion rajal­la, hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä.

Asiak­kaam­me etsii osa-aikais­ta, tar­vit­taes­sa töi­hin kut­sut­ta­vaa työn­te­ki­jää. Kesäl­lä töi­tä on tar­jol­la noin 2–4 vuo­roa vii­kos­sa, syk­syl­lä hie­man vähem­män. Työ sopii siis lois­ta­vas­ti esi­mer­kik­si opin­to­jen oheen!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me mie­len­kiin­toi­sen osa-aika­työn, jos­sa voi oman kiin­nos­tuk­sen ja osaa­mi­sen mukaan ede­tä myös mui­hin työ­teh­tä­viin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me ensi­si­jai­ses­ti rei­pas­ta, sosi­aa­lis­ta ja asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä asen­net­ta. Edel­ly­täm­me tark­kaa työ­otet­ta sekä kiin­nos­tus­ta sekä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä että myy­mä­län puo­lel­la työs­ken­te­lyyn. Arvos­tam­me myös tru­kin­ajo­tai­toa ja aiem­paa koke­mus­ta varas­to­työs­tä. Maa­lauk­seen ja maa­laus­tar­vik­kei­siin liit­ty­vä osaa­mi­nen ja tie­to­tai­to on eduk­si, mut­ta osaa­mi­sen voi ker­ryt­tää myös työn yhtey­des­sä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Samu­li Sten­man, samuli.stenman@henkilostoliiga.fi, p.0207 129 608 (arki­sin klo 9–17)
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 05.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 23.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1800588