Varas­to­työn­te­ki­jä, Turku

Asia­kas­yri­tyk­sem­me etsii varas­to­työn­te­ki­jää pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on moni­puo­li­sia mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja tar­joa­va tur­ku­lai­nen yri­tys. Hei­dän pal­ve­lu­va­li­koi­maan­sa kuu­luu esi­mer­kik­si koh­de­mark­ki­noin­ti yri­tys- ja kulut­ta­jao­soit­tei­neen, pos­ti­tus­pal­ve­lut, myyn­nin ja mark­ki­noin­nin logis­tiik­ka, tulos­tuk­set, pak­kaus­ten suun­nit­te­lu ja muo­toon leik­kaus sekä kaik­ki eri­kois­pai­na­tuk­set myymälä‑, mes­su- ja ‑tapah­tu­ma­mark­ki­noin­tiin.

Työn kuvaus:

Varas­to­työn­te­ki­jä­nä työ­hö­si kuu­luu esi­mer­kik­si keräi­lyä, pak­kaus­ta, lähe­tys­asia­kir­jo­jen täyt­tä­mis­tä, kuo­ri­tus­ta, tar­roi­tus­ta, saa­pu­vien tava­roi­den vas­taa­not­ta­mis­ta ja varas­ton inven­toin­tia. Osa työ­teh­tä­vis­tä on fyy­si­siä, kun taas osa vaa­tii enem­män­kin tark­kuut­ta ja sorminäppäryyttä.

Töi­tä teh­dään arki­sin klo 8:00–16:00. Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa Kupit­taal­la, ja sin­ne pää­see kul­ke­maan hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Teh­tä­vään etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka pys­tyi­si aloit­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian. Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten ja vaih­te­le­vien varas­to­teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa mark­ki­noin­ti­pal­ve­lua­lan yri­tyk­ses­sä. Saat työ­hö­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja pää­set oppi­maan työ­teh­tä­vä­si työn ohes­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me oma­toi­mis­ta ja oppi­mis­ha­luis­ta varas­to­työn­te­ki­jää, joka pys­tyy sitou­tu­maan pidem­piai­kai­seen työ­suh­tee­seen! Tru­kin­ajo­tai­to ja aiem­pi varas­to­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan alus­ta pitäen. Tär­kein­tä on rei­pas ja aktii­vi­nen työ­ote, hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot sekä halu työs­ken­nel­lä vaih­te­le­vien teh­tä­vien parissa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Media- ja pai­noa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5264324