Varas­to­työn­te­ki­jä, Pori

Etsim­me työn­te­ki­jöi­tä Sata­kun­nan alu­eel­le logis­tiik­ka-alan yritykseen!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on pit­kä­ai­kai­nen koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huolinnasta.

Työn kuvaus:

Työ­teh­tä­vät voi­vat olla vaih­te­le­via varas­to- ja logis­tiik­ka-alan töi­tä, kuten tava­ran pur­kua kon­teis­ta, keräi­lyä tai pak­kaus­teh­tä­viä. Työt voi­vat olla jon­kin ver­ran fyy­sis­tä voi­maa vaa­ti­via ja jois­sain taas tar­vi­taan enem­män sor­mi­näp­pä­ryyt­tä ja tark­kuut­ta. Koke­mus vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä ei ole vält­tä­mä­tön­tä, ja työ­tä on mah­dol­lis­ta oppia teke­mäl­lä. Etsim­me eri­lai­sis­ta logis­tiik­ka-alan töis­tä kiin­nos­tu­nei­ta, oppi­mis­ha­lui­sia ja moti­voi­tu­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä, joil­la on pala­va halu kehit­tyä alan ammattilaiseksi.

Työt ovat mah­dol­li­suuk­sien mukaan lyhyi­tä keik­ko­ja tai pidem­piai­kai­sia, täy­si­päi­väi­siä työ­mah­dol­li­suuk­sia. Työ­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti arki­päi­vi­sin klo 8–16 välillä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta odo­tam­me rei­pas­ta työ­otet­ta sekä pel­kää­mä­tön­tä asen­net­ta työn­te­koa koh­taan. Työ edel­lyt­tää jon­kin ver­ran fyy­sis­tä voi­maa, joten hyvä perus­kun­to on työs­tä suo­riu­tu­mi­sel­le edel­ly­tys. Aiem­pi vas­taa­va työ­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si, sekä eri­lais­ten työ­ko­nei­den ja truk­kien ajo­tai­to on plus­saa. Ker­ro hake­muk­ses­sa­si tähän asti hank­ki­mas­ta­si osaa­mi­ses­ta­si ja työ­ko­ke­muk­ses­ta­si. Ker­rot­han myös, mil­loin voi­sit aloit­taa työt ja mihin asti voi­sit työs­ken­nel­lä. Toi­vom­me val­miut­ta myös vuo­ro­töi­den tekemiseen.

Haku­pro­ses­si:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Lähe­tät­hän hake­muk­sen mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen p.040 307 5011 (ark. klo 8–16), vesa.suominen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pori, Satakunta
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 4
Haku päät­tyy: 31.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 8.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10859945