Varastotyöntekijä/KESÄTYÖ, Tar­vas­jo­ki

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Rehux Oy perus­tet­tiin rei­lu vuo­si­kym­men sit­ten täyt­tä­mään lähi­seu­dun kulut­ta­jien toi­veet tasok­kaas­ta, lähel­lä tuo­te­tus­ta eläin­ten rehus­ta. Nyt yri­tyk­sen rehul­la on käyt­tä­jiä ympä­ri maa­ta. Rehuxin sijain­ti kes­kel­lä var­si­nais­suo­ma­lai­sia vil­ja-ait­to­ja on oival­li­nen ja eko­lo­gi­nen. Se mah­dol­lis­taa kes­kit­ty­mi­sen itse asi­aan: tasok­kai­den rehu­vaih­toeh­to­jen tuot­ta­mi­seen sika- ja sii­pi­kar­ja­ti­loil­le. Rehuxia voi pitää rehua­lan edel­lä­kä­vi­jä­nä sekä tuot­tei­den että toi­min­ta­ta­po­jen suh­teen. Heil­lä on yksi Suo­men moder­neim­mis­ta rehu­teh­tais­ta ja he ovat usein olleet ensim­mäis­ten jou­kos­sa tuot­ta­mas­sa ja myy­mäs­sä uusia inno­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta.

Työn kuvaus:

Varas­to­työn­te­ki­jän päi­vit­täi­set työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät moni­nai­sia ja vaih­te­le­via rehu­teh­taan varas­to- ja tuo­tan­to­teh­tä­viä. Kul­loi­sen­kin tar­peen mukaan työ­teh­tä­viin kuu­luu esi­mer­kik­si raa­ka-ainei­den vas­taan­ot­toa ja siir­toa varas­toi­hin, läh­te­vien tuot­tei­den keräi­lyä ja las­taus­ta sekä kuor­mien pur­ku­ja.

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa sekä arki­sin että vii­kon­lop­pui­sin. Työ­pai­kan sijain­nin ja työ­vuo­ro­jen vuok­si töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­den.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me tark­kaa työ­otet­ta, mah­dol­li­suut­ta kul­kea töi­hin omal­la autol­la ja jon­kin ver­ran fyy­sis­tä voi­maa. Arvos­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan! Työs­sä tar­vi­taan lisäk­si rei­pas­ta asen­net­ta ja oma­toi­mi­suut­ta.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen kesä­työn arvos­te­tun rehu­teh­taan varas­tos­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Mikä­li näet itse­si työs­ken­te­le­mäs­sä osa­na kan­nus­ta­vaa ammat­ti­lais­ten poruk­kaa, jätät­hän meil­le hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. 

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Ter­hi Sol­mu­la, terhi.solmula@henkilostoliiga.fi. Tie­dus­te­lut arki­sin klo 8–16 nume­ros­ta p.0207 129 607.
Työ­pai­kan osoi­te: Tar­vas­jo­ki, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan tou­ko-kesä­kuus­sa
Työ­ai­ka: 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 04.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 952334