Varas­to­työn­te­ki­jä, Kaarina

Asiak­kaam­me etsii asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä varas­to­työn­te­ki­jää Kaa­ri­nas­sa sijait­se­vaan varastoon!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Oy Noort­ra­de Ab on vuon­na 1985 perus­tet­tu suo­ma­lai­nen valai­si­na­lan maa­han­tuon­tia ja mark­ki­noin­tia har­joit­ta­va per­heyh­tiö. Asia­kas­kun­ta koos­tuu kes­kus­liik­keis­tä, säh­kö­tuk­ku­liik­keis­tä, asen­nus­liik­keis­tä, valai­sin- ja sisus­tusa­lan sekä teks­tii­lia­lan eri­kois­liik­keis­tä ja alan verkkokaupoista.

Noort­ra­de pal­ve­lee myös yri­tys­ten ja jul­ki­sen sek­to­rin pro­jek­teis­sa, ja he toi­mi­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti B2B-peri­aat­teel­la laa­jal­la ja jat­ku­vas­ti uudis­tu­val­la tuo­te­va­li­koi­mal­lam­me yli 30 vuo­den koke­muk­sel­la. Noort­ra­del­la on erit­täin kat­ta­va varas­to­va­li­koi­ma Suo­mes­sa sekä vie­lä laa­jem­pi vali­koi­ma tilaus­tuot­tei­ta nopeal­la toi­mi­tuk­sel­la. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat valai­si­met, LED lam­put sekä jou­lu- ja seson­ki­va­lot myös Sva­ne­fors teks­tii­lit ja muut kausituotteet.

Työn kuvaus:

Varas­to­työn­te­ki­jän teh­tä­viin kuu­luu muun muas­sa tava­ran­vas­taan­ot­to, pur­ku, tar­kas­tus, hyl­ly­tys sekä tilaus­ten ja verk­ko­kaup­pa­ti­laus­ten keräi­lyä, tar­roi­tus­ta ja näi­den lähe­tys­tä reip­paal­la tah­dil­la. Valit­tu hen­ki­lö pää­see välil­lä myös asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­viin yri­tys­asiak­kai­den nou­taes­sa tuk­ku­va­ras­tol­ta tilaa­mi­aan tuot­tei­ta. Työ­teh­tä­viin kuu­luu toi­si­naan paket­ti­au­tol­la tilaus­ten kul­je­tus­ta asiakkaille.

Töi­tä teh­dään arki­sin maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 8–16.

Työ­paik­ka sijait­see Kaa­ri­nas­sa Kros­sin alu­eel­la. Alu­eel­le pää­se kul­ke­maan par­hai­ten omal­la autol­la tai muul­la kulkupelillä.

Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja teh­tä­vä on pidempiaikainen.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen varas­toa­lan työn arvos­te­tus­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä. Asia­kas­yri­tys tar­jo­aa vali­tuk­si tul­leel­le työn­te­ki­jäl­le kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön sekä muka­vat työ­ka­ve­rit. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me B‑ajokorttia ja mah­dol­li­suut­ta kul­kea töi­hin Kaa­ri­nan Kros­sin alu­eel­le. Kat­som­me eduk­si varas­toa­lan työ­ko­ke­muk­sen sekä tru­kin­ajo­tai­don. Teh­tä­vään anne­taan hyvä pereh­dy­tys. Tär­kein­tä on posi­tii­vi­nen ja oma­toi­mi­nen asen­ne sekä hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot. Työs­sä käy­te­tään Lemon­soft-toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mää, joten sen käyt­tö­tai­to kat­so­taan eduksi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 29.11.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9570865