Varas­to­sii­voo­ja, Kaarina

Asiak­kaam­me etsii varas­to­sii­voo­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huolinnasta.

Työn kuvaus:

Varas­to­sii­voo­ja­na huo­leh­dit varas­to­hal­lin, toi­mis­to­ti­lo­jen ja kah­vi­huo­neen ylei­ses­tä siis­tey­des­tä. Työ­teh­tä­viin kuu­luu sii­vous­teh­tä­vien lisäk­si esi­mer­kik­si pak­kaus­ros­kien kerää­mis­tä, pah­vi- ja ener­gia­ros­kien kier­rät­tä­mis­tä ja satun­nai­ses­ti myös pak­kaus­la­vo­jen siir­te­lyä. Sii­vouk­ses­sa käy­te­tään lat­tian­pe­su­ko­net­ta, jon­ka käyt­töön anne­taan tar­vit­taes­sa perehdytys.

Työ­ai­ka on arki­sin klo 8–16.

Töi­tä teh­dään vaih­del­len kol­mes­sa koh­tees­sa, jois­ta kak­si sijait­see Piis­pan­ris­til­lä ja yksi Turus­sa Pläk­ki­kau­pun­gis­sa. Kaik­ki koh­teet sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la ja koko päi­vä työs­ken­nel­lään aina samas­sa koh­tees­sa, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen sii­vous­työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa logis­tiik­ka-alan yri­tyk­ses­sä. Saat työ­hö­si myös kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me jon­kin ver­ran aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta sii­vous­teh­tä­vis­tä. Eri­tyi­ses­ti toi­vom­me koke­mus­ta varas­to­sii­vouk­ses­ta, mut­ta myös esi­mer­kik­si teollisuus‑, toimisto‑, tai raken­nus­sii­vous­ko­ke­muk­ses­ta on etua. Arvos­tam­me ripeyt­tä, oma-aloit­tei­suut­ta ja itse­näis­tä työ­otet­ta. Haki­jal­ta toi­vom­me myös rei­pas­ta työ­asen­net­ta ja halua työs­ken­nel­lä varastoympäristössä.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 23.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 9.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8208896