Varas­to­pak­kaa­jia keik­koi­hin, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii usei­ta varas­to­pak­kaa­jia kevät­se­son­gin keik­koi­hin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on varas­to- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka toi­mi­pis­teet sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Turus­sa ja Tuusu­las­sa. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­luu muun muas­sa varas­to­ho­tel­li, kus­tan­nus­te­hok­kaat Inhouse-pal­ve­lut, väli­ter­mi­naa­li­pal­ve­lut ja muut logis­ti­set lisä­ar­vo­pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää usei­ta kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tiik­ka-alan teh­tä­viin.

Työn kuvaus:

Pak­kaa­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu eri­lais­ten tuot­tei­den pak­kaus­ta ja tar­roi­tus­ta reip­paal­la tah­dil­la. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää perus­kun­toa. Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta tar­jol­la on satun­nai­ses­ti myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja. Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la.

Työt voi­vat olla yksit­täi­siä keik­ko­ja tai yhtä­jak­soi­sia hie­man pidem­piä työ­keik­ko­ja. Työt sopi­vat hyvin siis myös opis­ke­li­joil­le, jot­ka halua­vat teh­dä töi­tä opin­to­jen­sa ohel­la!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me hel­pos­ti opit­ta­van ja muka­van osa-aika­työn moder­nis­sa logis­tik­ka-alan yri­tyk­ses­sä esi­mer­kik­si opin­to­jen tai muun osa-aikai­sen työn oheen! Hen­ki­lös­tö­lii­gan tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Tär­kein­tä on hyvä asen­ne ja halu työs­ken­nel­lä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä. Työs­sä tar­vi­taan tark­kuut­ta, reip­paut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi. Yhtey­de­no­tot arki­sin klo 8–16 nume­roon 0207 129 604.
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian!
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 14.06.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.05.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1530616