Varas­to­pak­kaa­jia keik­koi­hin, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii huo­lel­li­sia varas­to­pak­kaa­jia eri mit­tai­siin keik­koi­hin desing­tuot­tei­den verk­ko­kaup­paan!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me yli 15-vuo­tias kat­ta­va design­tuot­tei­den verk­ko­kaup­pa, jol­la on vali­koi­mis­saan sato­jen arvos­tet­tu­jen brän­dien tuot­tei­ta. Yri­tys on kas­va­nut vii­me vuo­sien aika­na voi­mak­kaas­ti, ja nyky­ään he myy­vät­kin tuot­tei­taan Suo­men lisäk­si yli 180 maa­han. Moder­nit toi­mi­ti­lat ja verk­ko­kau­pan varas­to sijait­se­vat Turus­sa ja yri­tyk­sel­lä on myös toi­nen toi­mi­pis­te Hel­sin­gin Kulos­aa­res­sa. 

Työn kuvaus:

Varas­to­pak­kaa­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu varas­tol­ta läh­te­vien tuot­tei­den pak­kaus­ta reip­paal­la tah­dil­la. Pakat­ta­vat tuot­teet ovat esi­mer­kik­si astioi­ta, sisus­tus­tuot­tei­ta, lamp­pu­ja ja teks­tii­le­jä. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää perus­kun­toa.

Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä! Töi­tä teh­dään arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa klo 7–16 välil­lä.

Työt voi­vat olla yksit­täi­siä keik­ko­ja tai yhtä­jak­soi­sia hie­man pidem­piä työ­keik­ko­ja. Keik­ko­jen kaut­ta on myös mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös pidem­mäk­si aikaa!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me mut­kat­to­man keik­ka­työn upei­den design­tuot­tei­den paris­sa moder­nis­sa verk­ko­kau­pan varas­tos­sa. Työ sopii hyvin esi­mer­kik­si oma­toi­mis­ten opin­to­jen oheen! Työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Työs­sä ollaan teke­mis­sä arvok­kai­den desig­ne­si­nei­den kans­sa, joten tark­kuus ja huo­lel­li­suus on ensiar­voi­sen tär­ke­ää! Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, rei­pas­ta asen­net­ta ja halua oppia lisää varas­to­työs­tä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 04.10.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 22.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2545928