Varas­to­pak­kaa­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii usei­ta pak­kaa­jia design-tuot­tei­den varastoon!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me yli 15-vuo­tias verk­ko­kauppa, jol­la on vali­koi­mis­saan sato­jen arvos­tet­tu­jen design-brän­dien tuot­tei­ta. Yri­tys on kas­va­nut vii­me vuo­sien aika­na voi­mak­kaas­ti, ja nyky­ään he myy­vät­kin tuot­tei­taan Suo­men lisäk­si yli 180 maa­han. Moder­nit toi­mi­ti­lat ja verk­ko­kau­pan varas­to sijait­se­vat Turus­sa ja yri­tyk­sel­lä on myös toi­nen toi­mi­pis­te Helsingissä.

Työn kuvaus:

Varas­to­pak­kaa­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu varas­tol­ta läh­te­vien tuot­tei­den pak­kaus­ta reip­paal­la tah­dil­la. Pakat­ta­vat tuot­teet ovat eri­lai­sia sisus­tus­tuot­tei­ta, esi­mer­kik­si teks­tii­le­jä, astioi­ta, valai­si­mia ja huo­ne­ka­lu­ja. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää fyy­sis­tä peruskuntoa.

Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä! Työ­vuo­ro­ja on tar­jol­la jous­ta­vas­ti klo 6.00–22:00 välil­lä pää­asias­sa arkisin. 

Etsim­me pak­kaa­jia, jot­ka pys­tyi­si­vät työs­ken­te­le­mään klo 6:00–14:00 ja/tai 14:00–22:00 vuo­rois­sa. Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian ja työ­tä on tar­jol­la aina­kin vuo­den lop­puun, kii­re­se­son­gin mukaisesti.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le muka­van varas­to­työn, jos­sa on mah­dol­li­suus myös pidem­pään työ­suh­tee­seen! Pää­set työs­ken­te­le­mään moder­niin logis­tiik­ka-alan yri­tyk­seen muka­vaan ja ren­toon työyh­tei­söön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä aamu- ja ilta­vuo­ros­sa. Aiem­pi koke­mus pro­ses­si­teol­li­suu­des­ta kat­so­taan suu­rek­si eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan. Työs­sä ollaan teke­mis­sä arvok­kai­den tuot­tei­den kans­sa, joten tark­kuus ja huo­lel­li­suus on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, rei­pas­ta asen­net­ta ja halua oppia lisää varastotyöstä!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 11.10.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 27.9.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8916797