Varas­to­pak­kaa­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii keik­kai­le­via varas­to­pak­kaa­jia loppuvuoteen!

Asiak­kaam­me on Turus­ta läh­töi­sin ole­va tuk­ku­kaup­pay­ri­tys, joka on levit­täy­ty­nyt myös muu­al­le Suo­meen. Lähes 80 vuo­den koke­muk­sen­sa ansios­ta he pys­ty­vät takaa­maan asiak­kail­leen aina laa­duk­kaat, jous­ta­vat ja tehok­kaat logis­ti­set pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää sato­ja työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tii­kan työ­teh­tä­viin ja etsii nyt seson­ki­työn­te­ki­jöi­tä avuk­si jou­lun kiireisiin.

Työn kuvaus:

Varas­to­pak­kaa­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu varas­tol­ta läh­te­vien verk­ko­kaup­pa­tuot­tei­den pak­kaus­ta reip­paal­la tah­dil­la. Pakat­ta­vat tuot­teet voi­vat olla esi­me­kik­si elekt­ro­niik­kaa, kos­me­tiik­kaa, sisus­tuse­si­nei­tä tai pele­jä. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää perus­kun­toa. Työ­paik­ka sijait­see Turun talous­a­lu­eel­la ja pai­kal­le pää­see hyvin jul­ki­sel­la liikenteellä. 

Töi­tä teh­dään arki­päi­vi­sin aamu- päi­vä- ja ilta­vuo­rois­sa ja tar­jol­la on seson­kiai­ka­na myös ilta- ja yötyö­tä sekä vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja! Seson­ki­työ alkaa mar­ras­kuus­sa Black Fri­dayn tie­noil­la jat­kuen jou­lu­kau­teen ja tam­mi­kuu­hun saak­ka. Työ sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si opiskelijalle!

Etsim­me työn­te­ki­jöi­tä jou­luse­son­kiin, mut­ta työt voi­vat jat­kua myös vuo­den 2024 puo­lel­la. Seson­ki­työn kaut­ta on siis mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös pidem­piai­kai­sek­si varastotyöntekijäksi.

Voit työs­ken­nel­lä joko yksit­täi­sis­sä kei­kois­sa, tai sit­ten sään­nöl­li­se­nä keik­kai­li­ja­na koko jou­luse­son­gin ajan. Työ alkaa mar­ras­kuun alkupuolella. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le mut­kat­to­man seson­ki­työn moder­nis­sa logis­tiik­ka-alan yri­tyk­ses­sä. Tämän seson­ki­työn kaut­ta on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös keik­kai­li­jak­si tai pidem­piai­kai­sek­si varas­to­työn­te­ki­jäk­si. Saat teh­tä­vii­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma-aloit­tei­sia keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa jou­luse­son­gin ajan! Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan. Työs­sä ollaan teke­mis­sä arvok­kai­den tuot­tei­den kans­sa, joten tark­kuus ja huo­lel­li­suus on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, rei­pas­ta asen­net­ta ja halua oppia lisää varastotyöstä!

Haku
Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren p. 0207 129 602 (ark. klo 9–16) jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 27.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13531867