Varas­to­pak­kaa­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii usei­ta pak­kaa­jia design-tuot­tei­den varastoon!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on lähes 20-vuo­tias verk­ko­kauppa, jol­la on vali­koi­mis­saan sato­jen arvos­tet­tu­jen design-brän­dien tuot­tei­ta. Yri­tys on kas­va­nut vii­me vuo­sien aika­na voi­mak­kaas­ti, ja nyky­ään he myy­vät­kin tuot­tei­taan Suo­men lisäk­si yli 180 maa­han. Moder­nit toi­mi­ti­lat ja verk­ko­kau­pan varas­to sijait­se­vat Turus­sa ja yri­tyk­sel­lä on myös toi­nen toi­mi­pis­te Helsingissä.

Työn kuvaus:

Varas­to­pak­kaa­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu varas­tol­ta läh­te­vien tuot­tei­den pak­kaus­ta reip­paal­la tah­dil­la. Pakat­ta­vat tuot­teet ovat eri­lai­sia sisus­tus­tuot­tei­ta, esi­mer­kik­si teks­tii­le­jä, astioi­ta, valai­si­mia ja huo­ne­ka­lu­ja. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää fyy­sis­tä peruskuntoa.

Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä! Työ­vuo­ro­ja on tar­jol­la pää­asias­sa arki­sin. Kevääl­lä työ­päi­viä on tar­jol­la vii­kos­ta riip­puen n. 1–3 mut­ta kesän lähes­tyes­sä vuo­ro­ja tulee tar­jol­le enem­män­kin. Pää­pai­no vuo­rois­sa on maa­nan­tais­sa, tiis­tais­sa ja kes­ki­vii­kos­sa mut­ta lopp­vii­kol­le­kin voi vuo­ro­ja tulla. 

Etsim­me reip­pai­ta pak­kaa­jia, jot­ka pys­tyi­si­vät työs­ken­te­le­mään klo 6:00–14:00 ja/tai 14:00–22:00 vuo­rois­sa. Työ alkaa sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian ja työ­tä on tar­jol­la aina­kin kesän lop­puun saak­ka, kii­re­se­son­gin mukai­ses­ti. Työs­sä on mah­dol­lis­ta jat­kaa osa-aikai­ses­ti myös vie­lä syksyllä. 

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä aamu- ja/tai ilta­vuo­ros­sa. Aiem­pi koke­mus pro­ses­si­teol­li­suu­des­ta kat­so­taan suu­rek­si eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan. Työs­sä ollaan teke­mis­sä arvok­kai­den tuot­tei­den kans­sa, joten tark­kuus ja huo­lel­li­suus on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, rei­pas­ta asen­net­ta ja halua oppia lisää varastotyöstä!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17 ‑vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p. 0401264715 (ark. klo 8–16) sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 26.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10989813