Varastopakkaaja/Tarroittaja, Kaa­ri­na

Asiak­kaam­me etsii pak­kaa­jia eri mit­tai­siin keik­koi­hin kesäksi!

 

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huolinnasta.

 

Työn kuvaus:

 

Työ­hön kuu­luu käsin teh­tä­viä pak­kaus- ja tar­roi­tus­teh­tä­viä. Pakat­ta­vat tuot­teet voi­vat olla eri­lai­sia verk­ko­kaup­pa­tuot­tei­ta esi­mer­kik­si astioi­ta, sisus­tus­tuot­tei­ta, teks­tii­le­jä, pele­jä, elekt­ro­niik­ka­tuot­tei­ta tai kui­va­ruo­kaa. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää perus­kun­toa. Aikai­sem­pi työ­ko­ke­mus on eduk­si mut­ta ei vält­tä­mä­tön­tä kos­ka työ ope­te­taan. Työ vaa­tii näp­pä­rä­sor­mi­suut­ta ja nopeutta.

 

Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta tar­jol­la on satun­nai­ses­ti myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja. Työ­paik­ka sijait­see Piis­pan­ris­til­lä, hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien päässä.

 

Työ­tä on aluk­si keik­ka­työ­nä mut­ta on mah­dol­lis­ta että se  jat­kuu pidem­pään­kin. Täs­tä on myös mah­dol­lis­ta saa­da syk­syl­lä opin­to­jen ohel­le työtä.

 

Odo­tam­me:

 

Etsim­me reip­pai­ta ja oma-aloit­tei­sia keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa kesän aika­na! Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan. Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, rei­pas­ta asen­net­ta ja halua oppia lisää varastotyöstä!

 

Tar­joam­me

 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

 

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

 

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja pai­kat täy­te­tään nopeasti.

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

 

Yli 17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio p. 0207 129 604 (arki­sin klo 8–16, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 11 pv — 1 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 9.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.5.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12010361