Varas­to­ke­räi­li­jä jou­luse­son­kiin, Raisio

Asiak­kaam­me etsii varas­to­ke­räi­li­jää jou­luse­son­gin ajaksi!

Asiak­kaam­me on Turus­ta läh­töi­sin ole­va tuk­ku­kaup­pay­ri­tys, joka on levit­täy­ty­nyt myös muu­al­le Suo­meen. Lähes 80 vuo­den koke­muk­sen­sa ansios­ta he pys­ty­vät takaa­maan asiak­kail­leen aina laa­duk­kaat, jous­ta­vat ja tehok­kaat logis­ti­set pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää sato­ja työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tii­kan työ­teh­tä­viin ja etsii nyt seson­ki­työn­te­ki­jöi­tä avuk­si jou­lun kiireisiin.

Työn kuvaus:

Varas­to­ke­räi­li­jän työ­hön kuu­luu tuot­tei­den keräi­lyä keräi­ly­lis­tan mukaan. Töi­tä teh­dään sekä käsin että eri­lai­sia truk­ke­ja käyt­täen, mut­ta truk­ki­työs­ken­te­lyyn ollaan val­mii­ta myös perehdyttämään.

Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­sin vuo­ro­vii­koin aamu- ja ilta­vuo­ros­sa. Aamu­vuo­ro on klo 6:00–14:00 ja ilta­vuo­ro klo 14:00–22:00. Työt alka­vat 18.11.2021 ja kes­tä­vät vuo­den 2021 loppuun.

Etsim­me työn­te­ki­jöi­tä jou­luse­son­kiin, mut­ta työt voi­vat jat­kua myös vuo­den 2022 puo­lel­la. Seson­ki­työn kaut­ta on siis mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös pidem­piai­kai­sek­si varastotyöntekijäksi.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le moni­puo­li­sen seson­ki­työn moder­nis­sa logis­tiik­ka-alan yri­tyk­ses­sä. Tämän seson­ki­työn kaut­ta on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös keik­kai­li­jak­si tai pidem­piai­kai­sek­si varas­to­työn­te­ki­jäk­si. Sinul­le tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys sekä truk­kien aja­mi­seen että mui­hin työ­teh­tä­vii­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me oma­toi­mis­ta ja itse­näi­seen työ­hön kyke­ne­vää keräi­li­jää, joka pys­tyy työs­ken­te­le­mään vuo­den 2021 lop­puun täy­si­päi­väi­ses­ti. Toi­vom­me tru­kin­ajo­tai­toa sekä työ­ko­ke­mus­ta keräi­lyn tai mui­den varas­to­teh­tä­vien paris­ta, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan alus­ta pitäen. Tär­kein­tä on huo­lel­li­nen, tark­ka ja teho­kas työ­ote sekä hyvät yhteistyötaidot!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: 18.11.2021
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 5.12.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 22.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5707262