Varas­to­keik­kai­li­ja, Turku

Etsim­me varas­to­työn­te­ki­jöi­tä eri mit­tai­siin keik­koi­hin Turun alu­eel­la sijait­se­viin varastoihin!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen laa­duk­kaat ja kus­tan­nus­te­hok­kaat pal­ve­lut. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli kyse sit­ten varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huolinnasta.

Työn kuvaus:

Eet­sim­me nyt inno­kai­ta varas­to­keik­kai­li­joi­ta nopea­tem­poi­siin teh­tä­viin eri puo­lil­le Turun aluetta!

Etsim­me reip­pai­ta varas­to­työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka halua­vat teh­dä moni­puo­li­sia varas­toa­lan teh­tä­viä. Varas­to­kei­kat  pitä­vät sisäl­lään vai­he­te­le­via teh­tä­viä eri osa-alueil­la, kuten pakkaus‑, tarroitus‑, keräi­ly- ja kon­tin­pur­ku­teh­tä­vis­sä. Keräil­tä­vät tuot­teet voi­vat olla esi­mer­kik­si astioi­ta, sisus­tus­tuot­tei­ta, elekr­to­niik­kaa tai kui­va­ruo­kaa. Töi­tä teh­dään pää­asial­li­ses­ti eri­lais­ten verk­ko­kau­pan tuot­tei­den paris­sa. Pää­set naut­ti­maan vaih­te­le­vis­ta päi­vis­tä nopea­tem­po­ses­sa ympäristössä!

Työ on aktii­vis­ta sei­so­ma­työ­tä, joka pitää sinut liik­kees­sä vaa­tien jon­kin ver­ran hyvää peruskuntoa.

Keik­ka­työ on jous­ta­vaa ja sopii eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­joil­le. Vuo­ro­ja on pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa klo 8–16 tai 6–14, mut­ta jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä tar­joam­me myös vuo­ro­ja iltai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin. Varas­tom­me sijait­se­vat käte­vien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Turun talous­a­lu­eel­la – esi­mer­kik­si Turus­sa, Rai­sios­sa, Lie­dos­sa ja Kaarinassa.

Keik­ka­työn jous­ta­vuus on valt­tim­me. Keik­ko­jen pituus vaih­te­lee yhdes­tä päi­väs­tä pariin viik­koon, mikä sopii erin­omai­ses­ti opin­to­je­si ohel­le tai muu­hun elä­män­ti­lan­tee­see­si. Näi­den keik­ko­jen kaut­ta voit myös työl­lis­tyä pidem­piai­kai­seen työs­ken­te­lyyn kauttamme. 

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma­toi­mi­sia keik­kai­li­joi­ta, jot­ka pys­ty­vät työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Ilmoi­tat­han, mikä­li sinul­la on koke­mus­ta myös tru­kil­la ajos­ta! Tär­kein­tä kui­ten­kin on tark­ka työ­ote, hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ja halu työs­ken­nel­lä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä. Pys­tym­me työl­lis­tä­mään vain 18 vuot­ta täyttäneitä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p.0207 129 600 (arki­sin klo 8–16), sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 30.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 6.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13377226