Val­mis­ruo­ka­työn­te­ki­jä, Mynämäki

Etsim­me asiak­kaal­lem­me val­mis­ruo­ka­työn­te­ki­jää Mynä­mäel­le pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me val­mis­taa suo­ma­lai­sis­ta raa­ka-aineis­ta raik­kai­ta val­mis­sa­laat­te­ja ja mui­ta val­mii­ta ruo­ka-annok­sia, joi­ta myy­dään ruo­ka­kau­pois­sa ympä­ri Suo­men. Nämä laa­duk­kaat ja tuo­reet annok­set ovat olleet erit­täin suo­sit­tu­ja asiak­kai­den kes­kuu­des­sa. Yri­tyk­sel­lä on kak­si toi­mi­pis­tet­tä, jois­ta toi­nen sijait­see Mynämäellä.

Työn kuvaus:

Val­mis­ruo­ka­työn­te­ki­jä on vas­tuus­sa yri­tyk­sen val­mis­ta­mien annos­sa­laat­tien, pani­nien, wrap­pien ja mui­den val­mii­den ruo­ka-annos­ten val­mis­ta­mi­ses­ta laa­duk­kais­ta raa­ka-aineis­ta, hyviä hygie­nia­käy­tän­tö­jä nou­dat­taen. Työ sisäl­tää esi­mer­kik­si salaat­tien, vihan­nes­ten ja kas­vis­ten pilk­ko­mis­ta, laa­dun­tark­kai­lua ja val­mii­den annos­ten kokoa­mis­ta linjastotyönä.

Etsim­me teh­tä­vään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka pys­tyi­si aloit­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian.

Töi­tä teh­dään päi­vä­vuo­ros­sa: yleen­sä työ­päi­vä alkaa aamul­la klo 5–6 välil­lä. Työ­vuo­rot sijoit­tu­vat vaih­te­le­vas­ti maa­nan­tain ja lau­an­tain välil­le. Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian.

Työ­paik­ka sijait­see Mynä­mäel­lä, eikä sin­ne pää­se kul­ke­maan jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä. Työ­pai­kal­le pää­se­mi­nen vaa­tii siis auton tai muun kul­ku­pe­lin käyttömahdollisuuden.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn luo­tet­ta­vas­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä suo­ma­lais­ten elin­tar­vi­ke­tuot­tei­den paris­sa. Pää­set työs­ken­te­le­mään raik­kai­den tuot­tei­den pariin tär­ke­ään ja moni­puo­li­seen teh­tä­vään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me hygie­nia­pas­sia, omaa autoa ja mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä myös lau­an­tai­sin. Toi­vom­me jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den teh­tä­vis­tä tai keit­tiö­työs­tä. Kat­som­me eduk­si myös muun teol­li­suus- ja tuo­tan­to­ko­ke­muk­sen. Teh­tä­väs­sä tar­vi­taan oma-aloit­tei­suut­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja vas­tuul­lis­ta työasennetta.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mynä­mä­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 8.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8196156