Valin­ta­koe- ja aula­val­vo­jia, Tur­ku

Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lu etsii usei­ta valin­ta­koe­val­vo­jia 23.–25.06.2020 pidet­tä­vän valin­ta­ko­keen ajak­si!

Vuon­na 1992 perus­tet­tu Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lu on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta. Vuon­na 2018 Turun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa opis­ke­li 9600 opis­ke­li­jaa ja kou­lu työl­lis­ti 705 hen­ki­löä. Turun AMK pyr­kii jat­ku­vas­ti kehit­ty­mään ollak­seen tule­vai­suu­den tek­nil­li­nen kor­kea­kou­lu ja hyvin­voin­nin kehit­tä­jä. He halua­vat kou­lut­taa opis­ke­li­jois­taan käy­tän­nön huip­puo­saa­jia sosiaali‑, ter­veys ja kult­tuu­ria­lal­le sekä tek­nii­kan, lii­ken­teen, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non aloil­le.

Työn kuvaus:

Valin­ta­koe­val­vo­jien työ­teh­tä­viin kuu­luu koe­ti­lan­teen val­vo­mi­nen. Val­vo­jat val­vo­vat kokeen suo­rit­ta­mis­ta koe­ti­lan takao­sas­ta, jos­ta heil­lä on näky­mä koke­lai­den tie­to­ko­nei­den ruu­tui­hin. Työ­hön saat­taa kuu­lua myös tek­ni­sen tuen anta­mis­ta sekä haki­joi­den yleis­tä neu­vo­mis­ta.

Aula­val­vo­jat työs­ken­te­le­vät AMK:n tuloau­las­sa ja koe­ti­lo­jen ovil­la. Työ­teh­tä­viin kuu­luu haki­joi­den ohjaa­mis­ta oike­aan paik­kaan ja oikean koe­ti­lan tar­kis­ta­mis­ta tun­nis­tus­toi­min­non avul­la.

Töi­tä teh­dään 23.–25.06.2020 väli­se­nä aika­na joko aamu- tai ilta­vuo­ros­sa. Vali­tuil­le hen­ki­löil­le jär­jes­te­tään pal­kal­li­nen pereh­dy­tys vii­kol­la 25 tai 26! Turun AMK:n tilat sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me ainut­laa­tui­sen mah­dol­li­suu­den pääs­tä osak­si jän­nit­tä­vää valin­ta­koe­päi­vää. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me täy­si-ikäi­syyt­tä, hyvää suo­men kie­len tai­toa ja val­miut­ta työs­ken­nel­lä kaik­ki­na mai­nit­tui­na päi­vi­nä joko aamu- tai ilta­vuo­ros­sa. Aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä ei vaa­di­ta. Hyvät tek­ni­set tai­dot ovat plus­saa! Työ­tä voi­vat hakea myös Turun AMK:n opis­ke­li­jat, mut­ta kysei­seen pää­sy­ko­kee­seen osal­lis­tu­vat hen­ki­löt eivät voi työs­ken­nel­lä pää­sy­koe­val­vo­ji­na. Työs­sä tar­vi­taan luo­tet­ta­vuut­ta, täs­mäl­li­syyt­tä ja hyviä ongel­man­rat­kai­su­tai­to­ja. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p.0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Pereh­dy­tys vii­kol­la 25 tai 26
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ
Työn kes­to: Alle 11 pv
Palk­kaus: AVAINTA TES
Paik­ko­jen lkm: 20
Haku päät­tyy: 07.06.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.05.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1529261