Ulko­sii­voo­ja jätea­se­mal­le, Turku

Etsim­me asiak­kam­me jätea­se­mal­le ulko­sii­voo­jaa noin kuu­kau­den kes­tä­vään projektiin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on Turus­sa sijait­se­va jätea­se­ma, joka pal­ve­lee niin yksi­tyis­hen­ki­löi­tä kuin yri­tyk­siä­kin. Jätea­se­ma ottaa vas­taan ja kier­rät­tää todel­la laa­jas­ti eri­lais­ta jätet­tä, kuten tie­to­tur­va­jä­tet­tä, huo­ne­ka­lu­ja ja puh­das­ta ylijäämämaata.

Työn kuvaus:

Jätea­se­man ulko­sii­voo­jan työ­hön kuu­luu Topi­no­jan jätea­se­mal­la kier­te­ly piha-aluei­ta ja kier­rä­ty­syk­si­köi­tä siis­tien. Esi­mer­kik­si muo­vin­ke­räys­pis­tees­tä muo­vi­ros­kaa len­tää usein tuu­len muka­na ympä­ri aluet­ta, jol­loin sii­voo­ja kerää ros­kat pus­siin ja lajit­te­lee ne oike­aan pisteeseen.

Töi­tä on noin kah­dek­si päi­vää vii­kos­sa koko kesä­kau­den ajak­si. Töi­tä teh­dään jous­ta­vas­ti päi­vä­vuo­ros­sa jätea­se­man aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa. Työ­päi­vät voi­daan sopia haki­jan muu­hun kalen­te­riin sopiviksi.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me liik­ku­van pro­jek­ti­työn, jos­sa pää­see työn teon ohes­sa naut­ti­maan myös raik­kaas­ta ulkoil­mas­ta. Asiak­kaam­me tar­jo­aa muka­vat työ­ka­ve­rit ja kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­vään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me halua työs­ken­nel­lä ulko­na liik­ku­vas­sa työs­sä. Koke­mus kier­rä­ty­s­asiois­ta kat­so­taan eduk­si, mut­ta teh­tä­vään tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Arvos­tam­me hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, posi­tii­vi­suut­ta ja teho­kas­ta työasennetta!

Haku­pro­ses­si

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Lähe­tät­hän hake­muk­sen mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602, jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Avain­ta TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 16.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7183281