Ulkoa­lue­hoi­ta­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii rait­tiis­ta ilmas­ta naut­ti­via ulkoa­lue­hoi­ta­jia eri­lai­siin vuoroihin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on tur­ku­lai­nen kul­je­tus- ja koneu­ra­koin­nin ammat­ti­lai­nen, joka pal­ve­lee asiak­kai­taan maan­ra­ken­nus­teh­tä­vis­sä, jäte­huol­lon kul­je­tuk­sis­sa, asfalt­ti­kul­je­tuk­sis­sa ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­sa. Yri­tys pyr­kii toi­mi­maan aina sau­mat­to­mas­sa yhteis­työs­sä asiak­kai­den­sa kans­sa taa­tak­seen heil­le par­haan mah­dol­li­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen. Täl­lä het­kel­lä yri­tys työl­lis­tää hie­man alle 20 hen­ki­löä, mut­ta tavoit­tee­na on kas­vat­taa hen­ki­lö­mää­rää lähi­vuo­sien aikana. 

Työn kuvaus:

Ulkoa­lue­hoi­ta­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu pää­asias­sa ros­ka-astioi­den tyh­jen­nys­tä ja mui­ta ylei­siä ulkoa­luei­den kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­viä, kuten puu­tar­ha- ja lumi­töi­tä. Työ­tä teh­dään aina pareit­tain. Ulkoa­lue­hoi­ta­jan työ on fyy­sis­tä ja voi olla välil­lä ras­kas­ta, joten hyväs­tä perus­kun­nos­ta on hyö­tyä. Työ­tä teh­dään pää­asias­sa ulko­na sääs­sä kuin sääs­sä, joten sään­mu­kai­nen pukeu­tu­mi­nen ja hyvä asen­ne ovat äärim­mäi­sen tärkeitä! 

Vaih­te­le­vat työ­koh­teet sijait­se­vat Turun kes­kus­ta-alu­eel­la. Omaa autoa ei kui­ten­kaan tar­vi­ta, sil­lä töi­hin läh­de­tään joka aamu yhteis­läh­dön kautta. 

Työt alka­vat tou­ko­kuun aika­na ja kes­tä­vät elo­kuun loppuun.

Töi­tä teh­dään sekä arke­na että viikonloppuna. 

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me kiin­nos­ta­van kesä­työn kas­va­vas­sa tur­ku­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä. Työs­sä pää­see haas­ta­maan itse­ään fyy­si­ses­ti ja naut­ti­maan samal­la myös rait­tiis­ta ulkoil­mas­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­gan takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Odo­tam­me:

Edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa B‑ajokorttia ja Työ­tur­val­li­suus­kort­tia. Tie­tur­va1-kort­ti tulee hank­kia ennen työn aloit­ta­mis­ta, mut­ta me autam­me sen suo­rit­ta­mi­ses­sa. Odo­tam­me halua teh­dä fyy­sis­tä työ­tä ja val­miut­ta työs­ken­nel­lä ulko­na sääs­sä kuin sääs­sä. Aiem­paa koke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä ei vaa­di­ta, mut­ta koke­muk­ses­ta on toki hyö­tyä. Trak­to­rin­ajo­tai­to on iso plus­sa! Työs­sä tar­vi­taan reip­paut­ta, oma-aloit­tei­suut­ta ja hyvää asen­net­ta. Arvos­tam­me myös teho­kuut­ta ja hyviä yhteistyötaitoja. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 12–14), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: AKT TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 16.5.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 3.5.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3940502