Työn­tö­mas­tot­ruk­ki­tai­toi­nen varas­to­työn­te­ki­jä, Mäntsälä

Varas­to­työn­te­ki­jä

Etsim­me nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me moder­nei­hin tiloi­hin Mänt­sä­lään varas­to­työn­te­ki­jää. Työ on moni­puo­lis­ta varas­to­työ­tä, mut­ta olen­nai­sim­pa­na osa­na on työn­tö­mas­tot­ru­kil­la työskentely.

Toi­vom­me sinulta:

  • kykyä ajaa työntömastotrukkia
  • rei­pas­ta asennetta
  • suo­men kie­len taitoa

Haku­me­net­te­ly

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Lai­tat­han hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, täy­täm­me teh­tä­vän heti kun sopi­vat hen­ki­löt löy­ty­vät! Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Jos sinul­la vie­lä herä­si kysyt­tä­vää, niin ole ihmees­sä yhtey­des­sä Hen­ki­lös­tö­lii­gan HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kaan; 044‑7373-900 janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys, jol­la on toi­mis­tot pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, Pir­kan­maal­la ja Turun alu­eel­la. Var­si­nais-Suo­mes­sa olem­me toi­mi­neet lähes 15 vuot­ta, ja vuo­des­ta 2019 olem­me jat­ka­neet menes­tys­ta­ri­naam­me myös Uudel­la­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Mänt­sä­lä, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 5.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5545361