Työn­tö­mas­tot­ru­kin­kul­jet­ta­ja, Turku

Asiak­kaam­me etsii työn­tö­mas­tot­ru­kin­ajo­tai­tois­ta varastotyöntekijää!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huolinnasta.

Työn kuvaus:

Työ­teh­tä­viin kuu­luu laa­jas­ti eri­lai­sia varas­to­puo­len teh­tä­viä, kuten tava­ran vas­taan­ot­toa, las­taus­ta, keräi­lyä ja hyl­ly­tys­tä. Töi­tä teh­dään sekä käsin että työn­tö­mas­tot­ruk­kia käyt­täen. Töi­tä teh­dään eri­lais­ten verk­ko­kau­pan tuot­tei­den paris­sa. Keräil­tä­vät, pakat­ta­vat tai puret­ta­vat tuot­teet ovat esi­mer­kik­si astioi­ta, sisus­tus­tuot­tei­ta, hius­hoi­to­tar­vik­kei­ta, teks­tii­le­jä, juo­mia tai kui­va­ruo­kaa.
Tuot­teet voi­vat olla toi­si­naan pai­na­via ja nopea­tah­ti­nen työ sisäl­tää pal­jon nos­te­lua sekä pur­ka­mis­ta, joten työs­sä pär­jää­mi­nen vaa­tii hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja jon­kin ver­ran voi­maa. Työs­sä käy­tet­tään Log­mas­ter- varastohallintajärjestelmää.

Töi­tä teh­dään arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa. Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa, hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien päässä. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le varas­to­työn moder­nis­sa logis­tiik­ka-alan yri­tyk­ses­sä, jos­sa työ­teh­tä­vät ovat vaih­te­le­via. Saat tuot­tei­siin ja toi­min­ta­ta­poi­hin kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja pää­set työs­ken­te­le­mään muka­vien ammat­ti­lais­ten kans­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me ammat­ti­tai­tois­ta varas­to­työn­te­ki­jää, jol­la on jon­kin ver­ran koke­mus­ta työn­tö­mas­tot­ru­kil­la työs­ken­te­lys­tä. Odo­tam­me myös aiem­paa koke­mus­ta jon­kin varas­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män käy­tös­tä.  Työs­sä tar­vi­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa, tark­kaa työ­otet­ta ja halua kehit­tyä varas­toa­lal­la. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi puh. arki­sin klo 8–16 0207 129 604
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian!
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 25.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7157797