Työn­tö­mas­tot­ru­kin­kul­jet­ta­ja, Lieto

Asiak­kaam­me etsii työn­tö­mas­tot­ru­kin­kul­jet­ta­jaa logis­tiik­ka-alan tehtäviin.

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on varas­to- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka toi­mi­pis­teet sijait­se­vat Turus­sa ja Tuusu­las­sa. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­luu muun muas­sa varas­to­ho­tel­li, kus­tan­nus­te­hok­kaat Inhouse-pal­ve­lut, väli­ter­mi­naa­li­pal­ve­lut ja muut logis­ti­set lisä­ar­vo­pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää usei­ta kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tiik­ka-alan tehtäviin.

Työn kuvaus:

Työ­teh­tä­viin kuu­luu laa­jas­ti eri­lai­sia varas­to­puo­len teh­tä­viä, kuten tava­ran vas­taan­ot­toa, las­taus­ta, keräi­lyä ja hyl­ly­tys­tä. Töi­tä teh­dään sekä käsin että työn­tö­mas­tot­ruk­kia käyt­täen. Työt teh­dään Ohi­kul­ku­tien var­rel­la Tuu­lis­suon teol­li­suusa­lu­eel­la sijait­se­vas­sa yri­tyk­ses­sä, joka sijait­see Lie­dos­sa aivan Kaa­ri­nan ja Lit­tois­ten rajal­la. Turus­ta on sin­ne lyhyt mat­ka, mut­ta töi­hin pääs­täk­seen tar­vi­taan auton tai muun kul­ku­neu­von käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta.
Tuot­teet voi­vat olla toi­si­naan pai­na­via ja nopea­tah­ti­nen työ sisäl­tää pal­jon nos­te­lua sekä pur­ka­mis­ta, joten työs­sä pär­jää­mi­nen vaa­tii hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja jon­kin ver­ran voimaa.

Töi­tä teh­dään arki­sin päivävuorossa. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen varas­to­työn, jos­ta on mah­dol­lis­ta saa­da itsel­leen vaki­tui­nen työ. Saat tuot­tei­siin ja toi­min­ta­ta­poi­hin kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja pää­set työs­ken­te­le­mään muka­vien ammat­ti­lais­ten kans­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me ammat­ti­tai­tois­ta varas­to­työn­te­ki­jää, jol­la on vah­va koke­mus työn­tö­mas­tot­ru­kil­la työs­ken­te­lys­tä. Työs­sä tar­vi­taan kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja tark­kaa, jär­jes­tel­mäl­lis­tä työ­otet­ta sekä halua kehit­tyä varas­toa­lal­la. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p.0207 129 602 (arki­sin klo 9–16), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lie­to, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 11.10.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 27.9.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8915948