Työn­joh­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Asen­nuk­siin osal­lis­tu­vaa Työn­joh­ta­jaa Tam­pe­reen alu­een työmaille.

Työn kuvaus

Tar­jol­la vaki­tui­nen Työ­maa­työn­joh­ta­jan pes­ti, päi­vä­si koos­tuu työ­mail­la tapah­tu­vien metal­li­ra­ken­tei­den asen­nuk­sien val­mis­te­lus­ta ja asen­nuk­siin osal­lis­tu­mis­ta, sekä hoi­taa kom­mu­ni­koin­ti kai­kil­le asen­nuk­siin osal­lis­tu­vil­le osa­puo­lil­le, myös­kin kuor­ma-autol­la ajoa. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen on tar­koi­tuk­se­na siir­tyä asiak­kaam­me työntekijäksi.

Odo­tam­me sinulta

Aikai­sem­paa koke­mus­ta asen­nus­teh­tä­vis­tä nime­no­maan metal­li­ra­ken­tei­den, sekä moni­puo­lis­ta metal­lia­lan työ­ko­ke­mus­ta ja C‑ja B‑ajokorttia. Pää­tök­sien teke­mi­nen itse­näi­ses­ti ei myös­kään pidä tuot­taa ongelmia.

Tar­joam­me

Vaki­tui­sen työ­pai­kan alal­laan vakiin­tu­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukai­sek­si. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­van hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13499713