Tuo­te­ku­vaa­ja, Turku

Haem­me nyt tuo­te­ku­vaa­jaa Mar­ti­nexin brän­di­ta­lon markkinointitiimiin!

Mar­ti­nex kon­ser­ni on suo­ma­lai­nen per­heyh­tiö, jon­ka toi­min­ta kat­taa laa­duk­kai­den sisus­tus- ja kodin­tar­vik­kei­den, leik­ki­ka­lu­jen, pelien, teks­tii­lien ja lauk­ku­jen val­mis­tuk­sen ja maa­han­tuon­nin. Lisäk­si se toi­mii tuk­ku­liik­kee­nä ja on yksi Suo­men moni­puo­li­sim­mis­ta verk­ko­kaup­pa­toi­mi­jois­ta. Yri­tys kehit­tää omia tuo­tebrän­de­jä kuten Aarik­ka, Baking by Mar­ti­nex, Ma-ia Fami­ly, Peli­ko (Afri­kan Täh­ti, Smart10), ja on lisäk­si lisens­si­hal­ti­ja monil­le tun­ne­tuil­le tuo­te­mer­keil­le, mm. Moo­min by Mar­ti­nex, Mau­ri Kun­nas ja Pep­pi Pit­kä­tos­su. Vuon­na 2021 kon­ser­nin lii­ke­vaih­to oli 28 Meur, sen pal­ve­luk­ses­sa oli 75 hen­ki­löä ja sen tuot­tei­ta vie­tiin yli 50 maa­han. Tutus­tu tääl­tä Mar­ti­nexin verk­ko­kaup­poi­hin:  www.martinex.fi www.aarikka.fi www.maiafamily.fi 

 

Työn kuvaus:

Tuo­te­ku­vaa­ja­na työ­si yti­me­nä on huo­leh­tia laa­ja-alai­ses­ti tuo­te­ku­vis­tam­me. Hal­lin­noit kuva­kir­jas­toam­me ja tuo­tat laa­duk­kai­ta tuo­te­ku­via kat­ta­vas­ta tuo­te­va­li­koi­mas­tam­me. Työ­kent­tä­nä­si ovat rakas­te­tut brän­dit Aari­kas­ta Muu­mei­hin ja Afri­kan Täh­des­tä Pep­pi Pit­kä­tos­suun. Olet ensi­si­jai­ses­ti taus­tal­ta­si stu­dio­ku­vaa­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Täs­sä työs­sä pää­set hyö­dyn­tä­mään tuo­te­ku­vaa­jan tai­to­ja­si moni­puo­li­ses­ti, sil­lä laa­ja tuo­te­va­li­koi­mam­me koruis­ta astioi­hin sekä vaat­teis­ta lelui­hin ja pelei­hin vaa­tii kat­ta­vaa tek­nis­tä tie­tä­mys­tä niin stu­dio­lait­tei­den kuin kame­ra­ka­lus­ton­kin hallitsemisesta.

Luo­van teke­mi­sen ohel­la tär­keä vas­tuu­alu­ee­si on kuval­li­sen mate­ri­aa­lin hal­lin­noin­ti tuo­tan­to­pro­ses­seis­sa. Osa­na moni­puo­lis­ta roo­lia­si huo­leh­dit kuvan­kä­sit­te­lys­tä ja teet yhteis­työ­tä mui­den kuvaa­jien ja visu­aa­lis­ten tuo­tan­to­ryh­mien kans­sa. Otat hal­tuun kuva­kir­jas­ton hal­lin­noin­nin sekä huo­leh­dit myös jäl­leen­myy­jiem­me tuotekuvatarpeista.

Työs­ken­te­let osa­na Mar­ti­nexin omaa mark­ki­noin­ti­tii­miä, joten saat työl­le­si ammat­ti­tai­tois­ten kol­le­goi­den vah­van tuen. Teh­tä­vään etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta työn­te­ki­jää. Työ­ai­ka on jous­ta­vas­ti arki­sin klo 7–17 välillä.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me upean mah­dol­li­suu­den visu­aa­li­ses­ti tai­ta­val­le teki­jäl­le, jol­la on näke­mys­tä toteut­taa asiak­kai­ta ilah­dut­ta­vaa sisäl­töä. Roo­lis­sa on hui­mat mah­dol­li­suu­det amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seen ja teh­tä­vään tar­jo­taan kat­ta­va pereh­dy­tys. Käy­tös­sä­si on Mar­ti­nexin oma kuvauss­tu­dio kaik­ki­ne mahdollisuuksineen!

Työs­ken­te­let osa­na Mar­ti­nexin brän­di­ta­loa, jon­ka yti­mes­sä on per­hey­ri­tyk­sen arvo­maa­il­ma ja rakas­te­tut, vaa­li­tut brän­dit kuluttajatuotteineen.

Odo­tam­me:

Haem­me huo­lel­lis­ta ja oma-aloit­teis­ta stu­dio­ku­vaa­mi­sen osaa­jaa! Tuo­te­ku­vaa­ja­na ymmär­rät eri­lais­ten tuot­tei­den eri­tyis­piir­teet ja olet koto­na­si myös kuvan­kä­sit­te­lyn paris­sa.  Toi­vom­me, että pys­tyt huo­leh­ti­maan tuo­te­ku­va­pro­ses­sis­ta sys­te­maat­ti­ses­ti alus­ta lop­puun, aina kuvaa­mi­ses­ta kuvan­kä­sit­te­lyyn sekä kuvien lop­pusi­joit­te­luun eri for­maa­teis­sa eri jär­jes­tel­miim­me: verk­ko­kaup­paan, kuva­pank­kei­hin, tuo­te­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään ja jäl­leen­myy­jien kuvaportaaleihin.

Moni­puo­lis­ten työ­teh­tä­vien kes­kel­lä sie­dät pien­tä pai­net­ta ja olet hyvä prio­ri­soi­maan työ­tä­si. Työ­tä teh­dään tii­mis­sä sekä yhteis­työs­sä mui­den sisäl­lön­tuot­ta­jien kans­sa kuvaa­jis­ta graa­fi­koi­hin ja tuo­te­pääl­li­köi­hin, joten hyvät vuo­ro­vai­ku­tus- ja yhteis­työ­tai­dot ovat täs­sä roo­lis­sa tärkeitä.

Odo­tam­me muu­ta­man vuo­den työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­van­lai­sis­ta teh­tä­vis­tä. Sovel­tu­va kou­lu­tus on plus­saa, mut­ta sitä­kin enem­män arvos­tam­me näyt­tö­jä aikai­sem­mas­ta teke­mi­ses­tä sekä drai­via tuot­taa kor­kea­laa­tuis­ta kuvaa.

Kes­kei­siä työ­teh­tä­viä­si ovat:

  • moni­puo­li­sen tuo­te­va­li­koi­mam­me tuotekuvaus
  • kuvan syväys ja ‑vii­meis­te­ly eri­lai­siin formaatteihin
  • kuva­hal­lin­ta ja kuva­pank­kien ylläpito
  • asiak­kai­den kuva­pyyn­töi­hin vastaaminen

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Hakuai­kaa on 26.3.2023 saak­ka, mut­ta ethän odo­ta, vaan lähe­tä hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian! Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuaikana.

Lii­tät­hän hake­muk­see­si työnäytteitä/portfoliosi link­ki­nä tai liitteinä.

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10953068