Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Turku

Etsim­me Aari­kal­le pit­kä­ai­kais­ta työn­te­ki­jää moni­puo­lis­ten tuo­tan­non teh­tä­vien pariin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Aarik­ka Oy on ollut osa suo­ma­lai­sen muo­toi­lun perin­net­tä omal­la ainut­laa­tui­sel­la taval­laan jo vuo­des­ta 1954 läh­tien. Aarik­ka työl­lis­tää usei­ta suo­ma­lai­sia käsi­työ­läi­siä, ja pyr­kii­kin näin omal­ta osal­taan säi­lyt­tä­mään käsi­työ­osaa­mi­sen osa­na suo­ma­lais­ta iden­ti­teet­tiä ja kult­tuu­ria. Aari­kan mal­lis­to­jen korut ja sisus­tus­tuot­teet val­mis­te­taan pää­sään­töi­ses­ti puus­ta sekä muis­ta luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta, ja yri­tyk­sen tär­keim­piä arvo­ja ovat­kin aina olleet eko­lo­gi­suus ja kes­tä­vyys. Tuot­teil­la on Avain­lip­pu-tun­nus. Vuo­des­ta 2017 Aarik­ka ollut osa menes­ty­vää suo­ma­lais­ta Mar­ti­nex-kon­ser­nia. Aari­kan moder­nit toi­mi­ti­lat sijait­se­vat ohi­kul­ku­tien var­rel­la Rai­sios­sa hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä. 

Työn kuvaus:

Tuo­tan­to­työn­te­ki­jän moni­puo­li­seen työn­ku­vaan kuu­luu Aari­kan puu­tuot­tei­den kokoon­pa­noa ja pin­ta­kä­sit­te­lyä sekä kom­po­nent­tien työs­töä, lähet­tä­mis­tä, vas­taan­ot­toa ja tar­kis­tus­ta. Työ­hön kuu­luu myös saa­pu­vien tava­roi­den vas­taan­ot­toa ja laa­dun­var­mis­tus­ta. Näi­den teh­tä­vien lisäk­si työ voi sisäl­tää myös tuo­tan­non kir­jauk­sia ja varas­ton­hal­lin­taa ERP-jär­jes­tel­mää käyt­täen. Tuo­tan­nos­sa käy­te­tään eri­lai­sia puun­kä­sit­te­lyyn tar­koi­tet­tu­ja työ­ka­lu­ja, kuten pyl­väs­po­ra­ko­nei­ta, sirk­ke­lei­tä ja hiomakoneita.

Työ­paik­ka sijait­see Turun ja Rai­sion rajal­la hyvien kul­ku­yh­teyk­sien varrella.

Töi­tä teh­dään arki­päi­vi­sin ja työ­ai­ka sijoit­tuu klo 7:00–17:00 välille.

Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, ja täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen työn suo­ma­lai­sen huip­pu­muo­toi­lun paris­sa. Aarik­ka tar­jo­aa kai­kil­le työn­te­ki­jöil­leen läm­min­hen­ki­sen ja arvos­ta­van työ­pai­kan sekä kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­viin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me jon­kin ver­ran koke­mus­ta puun käsit­te­lys­tä ja työs­tä­mi­ses­tä, mut­ta koke­mus voi olla han­kit­tu myös har­ras­tuk­sen tai kou­lu­tuk­sen kaut­ta. Toi­vom­me kui­ten­kin jon­kin­lais­ta työ­ko­ke­mus­ta joko puu­alal­ta tai tuo­tan­to­teh­tä­vien paris­ta. Odo­tam­me sekä Exce­lin että pyl­väs­po­ra­ko­neen, sirk­ke­lei­den ja hio­ma­ko­nei­den itse­näis­tä käyt­tö­tai­toa. Lisäk­si arvos­tam­me koke­mus­ta ERP-jär­jes­tel­mien käy­tös­tä sekä rei­pas­ta, oma­toi­mis­ta ja posi­tii­vis­ta työotetta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Tie­dus­te­lut arki­sin klo 8–16, Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 18.4.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.4.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3733551