Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Sastamala

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tuo­tan­to­työn­te­ki­jää Sastamalaan!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la mää­rä­ai­kai­nen tuo­tan­to­työn­te­ki­jän työ asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me noin kuu­dek­si kuu­kau­dek­si. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat pää­osin metal­lio­sien sahaus, poraus ja hion­ta. Lisäk­si teh­tä­viin kuu­luu toi­mi­tus­ten vas­taan­ot­to ja varas­toin­ti. Työ­pai­kal­la on käy­tös­sä liu­ku­va työ­ai­ka aamu­vuo­roai­kaan. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta metal­lia­lan töis­tä, eri­tyi­ses­ti kai­kes­ta puo­li­val­mis­tei­den tar­kas­tuk­sen ja vii­meis­te­lyn teh­tä­vis­tä. Aiem­pi koke­mus tru­kil­la ajos­ta ja varas­to­teh­tä­vis­tä on toi­vot­ta­vaa. Käsis­tään käte­vä haki­ja, joka halu­aa oppia uut­ta, eikä pel­kää työn teke­mis­tä, on erit­täin sopi­va tar­jot­tuun tehtävään.

Tar­joam­me

Työ­pai­kan alan­sa vakiin­tu­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Asiak­kaam­me tar­jo­aa mm. kil­pai­lu­ky­kyi­sen palk­kauk­sen, moder­nit työ- ja tau­ko­ti­lat ja aamu­pa­la­pöy­dän. Yri­tys sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien varrella.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Sas­ta­ma­la, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 18.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 1.7.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7713205