Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Parainen

Etsim­me tuo­tan­to­työn­te­ki­jää asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me Paraisille!

NorCo­lour Oy Ab on poh­jois­mai­nen väri­näyt­tei­den tuot­ta­ja, joka tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä maa­li­teol­li­suu­den ja mui­den teol­li­suu­de­na­lo­jen kanssa.

Yri­tys on perus­tet­tu Nor­jas­sa vuon­na 1991, ja sen perus­ta­jat tule­vat Nor­jas­ta, Ruot­sis­ta sekä Suo­mes­ta. Vuo­des­ta 1994 läh­tien yri­tyk­sel­lä on kak­si tuo­tan­to­lai­tos­ta, jot­ka sijait­se­vat Nor­jas­sa ja Suo­mes­sa Parai­sil­la. Yri­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta par­haat mah­dol­li­set väri­työ­ka­lut ja nii­hin liit­ty­vät pal­ve­lut yri­tyk­sen arvos­te­tuil­le asiakkaille.

Työn kuvaus:

Tuo­tan­to­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­let kan­sain­vä­li­ses­sä yri­tyk­ses­sä, jos­sa päi­vit­täi­siin työ­teh­tä­vii­si kuu­luu eri­lai­sia tuo­tan­to­teh­tä­viä, esi­mer­kik­si mer­kin­tä­lait­teen käyt­tä­mis­tä, mate­ri­aa­lien keräys­tä sar­joik­si ja pak­kaus­teh­tä­viä. Osas­sa työ­vai­heis­ta käy­te­tään eri­lai­sia lait­tei­ta apu­na ja osa teh­dään koko­naan käsin. Työn oppii tekemällä.

Työ­paik­ka sijait­see kau­niis­sa saa­ris­to­ym­pä­ris­tös­sä Parai­sil­la. Työ on aluk­si mää­rä­ai­kai­nen kesä­työ, mut­ta voi mah­dol­li­ses­ti jat­kua myös pidem­pään. Työ­tä teh­dään arki­sin klo 7.30–16 välil­lä ja lisä­työ­tä­kin on mah­dol­li­ses­ti tarjolla.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me näkö­ala­pai­kan har­vi­nai­sen teol­li­suu­de­na­laan ja sen eri työ­vai­hei­siin sekä mah­dol­li­suu­den kehit­tää osaa­mis­ta­si ja kar­tut­taa koke­mus­ta. Saat var­mat vii­koit­tai­set työ­tun­nit ja kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työ­teh­tä­vii­si, sekä ympä­ril­le­si läm­min­hen­ki­sen ja muka­van työyh­tei­sön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta haki­jal­ta odo­te­taan rei­pas­ta ja innos­tu­nut­ta työ­otet­ta ja sitou­tu­mis­ta vähin­tään kesän ajak­si tar­jot­tui­hin työ­vuo­roi­hin. Työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä ei tar­vit­se olla, sil­lä valit­ta­va hen­ki­lö pereh­dy­te­tään teh­tä­viin hyvin. Kiin­nos­tus alaa ja kysei­siä teh­tä­viä koh­taan kat­so­taan ehdot­to­mas­ti eduksi.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo 9–16), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Parai­nen, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Pah­vin- ja pape­rin­ja­los­tusa­lan työehtosopimus
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 6.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7127149