Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Nokia

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tuo­tan­to­työn­te­ki­jää Nokian Siuroon! 

Mitä työn­te­ki­jät ker­to­vat täs­tä työpaikasta?

Olen tykän­nyt työs­tä todel­la pal­jon, sil­lä ilma­pii­ri työ­pai­kal­la on hyvä ja töi­tä riit­tää. Lisäk­si sain työ­hön erit­täin kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joka hel­pot­ti työ­hön kiin­ni pää­se­mis­tä. Mie­les­tä­ni tämä paik­ka sopii hyvin itse­näi­ses­tä työs­tä pitä­väl­le tyy­pil­le.” 

-Jami, Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä

Työn­ku­vaan kuu­luu alu­mii­ni­tuot­tei­den kokoon­pa­no­teh­tä­vät. Työ­suh­teen ede­tes­sä teh­tä­vii­si voi­daan halu­tes­sa­si lisä­tä myös koneis­tuk­seen liit­ty­viä teh­tä­viä. Työ­tä teh­dään alkuun päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta toi­vom­me val­miut­ta siir­tyä myö­hem­min kah­teen vuo­roon. Työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan syk­syn aika­na. Työ­so­pi­mus teh­dään aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me ennen kaik­kea rei­pas­ta asen­net­ta ja kykyä oppia uut­ta. Oli­si hyvä, jos sinul­la on jo koke­mus­ta esi­mer­kik­si metal­lia­lan tuo­tan­to­töis­tä tai vaik­ka­pa raken­nusa­lal­ta. Työ on hyvin itse­näis­tä, joten odo­tam­me myös oma-aloit­tei­suut­ta ja kykyä itse­näi­seen työskentelyyn.

Tar­joam­me vaki­tui­sen työ­pai­kan ja mah­dol­li­suu­den ede­tä vaa­ti­vam­piin teh­tä­viin työ­suh­teen aika­na. Aloi­tus­palk­ka on osaa­mi­ses­ta riip­puen 12–14€/h ja koke­muk­sen kart­tues­sa palk­kaa­kin koro­te­taan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 1968986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Nokia, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: aloi­tus­palk­ka 12–14€/h Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8728761