Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Mynämäki

Muo­vi­tech Fin­land Oy etsii tuo­tan­to­työn­te­ki­jää Mynä­mäen tehtaalle!

Muo­vi­tech on kan­sain­vä­li­nen geoe­ner­gi­aan, tele­vies­tin­tään ja pai­ne­ve­si­joh­toi­hin eri­kois­tu­nut inno­va­tii­vi­nen yri­tys, jol­la on toi­mi­pis­teet Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Puo­las­sa, Hol­lan­nis­sa, Englan­nis­sa ja Nor­jas­sa. Yri­tys on Euroo­pan joh­ta­va geoe­ner­gia-tuot­tei­den val­mis­ta­ja, ja heil­lä onkin yhtiö­kump­pa­nei­ta ja asiak­kai­ta 50 eri maas­sa. Vuon­na 2006 Muo­vi­tech aloit­ti tuo­tan­non Suo­mes­sa, jol­loin perus­tet­tiin myös Muo­vi­tech Fin­land Oy. Yhtiö val­mis­taa eko­lo­gi­sia läm­mi­tys- ja jääh­dy­tys­tuot­tei­ta Mynä­mäel­lä sijait­se­val­la tehtaalla. 

Työn kuvaus:

Tuo­tan­to­työn­te­ki­jän työ­hön kuu­luu teh­taal­la muo­vi­put­kien val­mis­tus­lin­jas­ton val­von­ta sekä val­mis­tu­nei­den put­ki­ke­lo­jen vaih­dot, joka tapah­tuu vas­ta­pai­not­ruk­kia käyt­täen. Mui­ta tuo­tan­non teh­tä­viä ovat mm. maa­läm­pö­put­kien paluu­kul­mien ja poh­ja­pai­no­jen kiin­nit­tä­mi­nen. Työ­teh­tä­vät ovat nopeas­ti omak­sut­ta­vis­sa ja ne oppii työ­tä tekemällä.

Työ­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa. On mah­dol­lis­ta, että työs­sä tulee kesän mit­taan myös kii­re­ai­ko­ja, jol­loin yhtiöl­lä oli­si tar­pei­ta teet­tää töi­tä kah­des­sa vuo­ros­sa, joten odo­tam­me työn­te­ki­jäl­tä val­miut­ta teh­dä töi­tä tar­vit­taes­sa myös kah­des­sa vuorossa. 

Teh­das sijait­see Mynä­mäel­lä 8‑tien var­rel­la, joten työ­pai­kal­le pää­se­mi­nen vaa­tii oman auton käyttömahdollisuuden.

Valit­tu hen­ki­lö aloit­taa Muo­vi­tech Fin­land Oy:lla vuo­kra­suh­tees­sa, mut­ta töis­sä on mah­dol­lis­ta ede­tä vaki­tui­seen työ­suh­tee­seen yhtiön työntekijäksi.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le poten­ti­aa­li­ses­ti pit­kä­ai­kai­sen työ­suh­teen arvos­te­tus­sa kan­sain­vä­li­ses­sä yri­tyk­ses­sä, jon­ka toi­min­nan kes­kiös­sä on yhtei­söl­li­syys, sitou­tu­nei­suus ja hyvä hen­ki. Pää­set työs­ken­te­le­mään osak­si ammat­ti­tai­tois­ta tii­miä, joka tar­jo­aa sinul­le työ­hön myös kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen. Palk­ka mak­se­taan ensin työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan, mut­ta sitä tul­laan tar­kas­ta­maan ylös­päin saa­vu­tet­tua­si yhdes­sä sovi­tut tavoit­teet.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me tru­kin­ajo­tai­tois­ta teki­jää, joka on tark­ka ja huo­lel­li­nen. Sovel­tu­va kou­lu­tus tai työ­ko­ke­mus on tie­ten­kin aina eduk­si, mut­ta ei edel­ly­tet­tyä. Teh­tä­väs­sä pär­jää oma­toi­mi­nen, jous­ta­va ja rei­pas hen­ki­lö. On mah­dol­lis­ta, että työs­sä tulee kesän mit­taan kii­re­ai­ko­ja, jol­loin yhtiöl­lä oli­si tar­pei­ta teet­tää töi­tä kah­des­sa vuo­ros­sa, joten odo­tam­me työn­te­ki­jäl­tä val­miut­ta kak­si­vuo­ro­työ­hön. Työ­pai­kal­le pää­se­mi­nen vaa­tii auton käyttömahdollisuuden.

Haku­pro­ses­si

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Lähe­tät­hän hake­muk­sen mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mynä­mä­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Muo­vi­tuo­te- ja kemian­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 29.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 19.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7218241