Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Mynämäki

Agrox Oy on koti­mai­nen, moder­ni rehu­teh­das, joka sijait­see 8‑tien var­rel­la Mynä­mäel­lä. Yri­tys val­mis­taa kor­kea­luok­kai­sia rehu­ja tuotantoeläimille.

Työn kuvaus:

Haem­me tuo­tan­to­työn­te­ki­jää kesä­lo­ma­tuu­raa­jak­si 24.5.–3.9.2021 väli­sel­le ajan­jak­sol­le, mut­ta työ­suh­det­ta on mah­dol­lis­ta jat­kaa myös pidem­mäl­le sopi­van teki­jän löy­tyes­sä. Teh­tä­väs­sä­si tuo­tan­to­työn­te­ki­jä­nä huo­leh­dit raa­ka-aine­huol­los­ta ja vas­taa­no­tat raa­ka-ainei­ta käyt­täen truk­kia sekä huo­leh­dit näyt­tee­no­tos­ta. Lisäk­si huo­leh­dit työs­ken­te­ly­ti­lo­jen siis­tey­des­tä ja teet tyy­pil­li­siä varas­to­töi­tä. Osaa­mi­ses­ta ja oppi­mis­ha­lus­ta riip­puen teh­tä­vä voi pitää sisäl­lään myös pro­ses­si­lait­tei­den ohjaus­ta ja val­von­taa. Töi­tä teh­dään kol­mes­sa vuo­ros­sa sun­nun­tais­ta (klo 22:00 alkaen) per­jan­tai­hin (klo 22:00 saakka).

Tar­joam­me:

Tar­joam­me työn vas­tuul­li­ses­sa, suo­ma­lai­ses­sa rehu­teh­taas­sa, jon­ka toi­min­nas­sa nou­da­te­taan tark­ko­ja laa­tu­kri­tee­re­jä. Teh­tä­vät ovat moni­puo­li­sia, ja pää­set myös itse vai­kut­ta­maan lopul­li­seen teh­tä­vä­ku­vaan oman kiin­nos­tuk­se­si ja aiem­man koke­muk­se­si kaut­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta toi­vom­me tru­kin­ajo­tai­toa, tie­to­tek­nii­kan perus­val­miuk­sia, ongel­man­rat­kai­su­ky­kyä, hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja yhteis­työ­tai­to­ja. Pro­ses­si-/ tek­ni­nen ammat­ti­kou­lu­tus tai aiem­pi työ­ko­ke­mus vas­taa­van­lai­sis­ta teh­tä­vis­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole edel­ly­tys teh­tä­väs­sä menes­ty­mi­seen. Tär­keim­pä­nä pidäm­me hyvää työ­asen­net­ta ja halua kehit­tyä tehtävässä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo. 12–14), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mynä­mä­ki, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: 24.5.2021
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 18.4.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 29.3.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3715775