Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­teen, Piikkiö

Asiak­kaam­me etsii autol­lis­ta työn­te­ki­jää elin­tar­vi­kea­lan tuotantolaitokseen!

Asiak­kaam­me on yli 60-vuo­tias suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, joka työl­lis­tää ympä­ri­vuo­ti­ses­ti noin 30 työn­te­ki­jää. Seson­kiai­koi­na työn­te­ki­jä­mää­rä kui­ten­kin kak­sin­ker­tais­tuu. Yri­tyk­sen toi­min­taan kuu­luu vihan­nes­ten ja sien­ten jalos­ta­mi­nen kor­kea­laa­tui­sik­si tuot­teik­si. Yri­tys toi­mit­taa tuot­tei­taan vähit­täis­kau­poil­le, teol­li­suu­del­le ja suur­ta­louk­sil­le. 

Työn kuvaus:

Elin­tar­vi­ke­tuo­tan­to­työn­te­ki­jä­nä työs­ken­te­let säi­ly­ke­teh­taan eri osas­toil­la ja työn­ku­vaas­ti kuu­luu tuo­tan­non eri teh­tä­viä kuten tyn­ny­rien siir­te­ly tru­kil­la ja tuo­tan­non puo­lel­la puna­juu­ri­säi­lyk­kei­den val­mis­tus­ta ja pak­kaus­ta sekä kurk­kusa­laa­tin jau­ha­mis­ta lin­jas­tol­la. Työ­hön kuu­luu myös val­mii­den säi­lyk­kei­den eteen­päin lähet­tä­mis­tä ja mah­dol­li­ses­ti mui­ta ylei­siä elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon liit­ty­viä työtehtäviä. 

Töi­tä teh­dään arki­sin täl­lä het­kel­lä pää­osin aamu­vuo­rois­sa mut­ta työn­te­ki­jäl­tä toi­vo­taan halua työs­ken­nel­lä satun­nai­ses­ti myös ilta­vuo­rois­sa. Aamu­vuo­ro on klo 7:00–15:30 ja ilta­vuo­ro klo 15:30–23:00.

Työ­pai­kal­le ei pää­se jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, joten töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii auton tai muun kul­ku­pe­lin käyttömahdollisuuden!

Työt alka­vat heti sopi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä ja kes­tä­vät vähin­tään jou­luun asti. Seson­gin pää­tyt­tyä samat työn­te­ki­jät voi­vat halu­tes­saan jat­kaa myös mui­den säi­ly­ke­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen parissa.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le hel­pos­ti opit­ta­van seson­ki­työn luo­tet­ta­vas­sa suo­ma­lai­ses­sa elin­tar­vi­kea­lan per­hey­ri­tyk­ses­sä. Yri­tys tar­jo­aa moni­puo­li­sen työn­ku­van lisäk­si lois­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja muka­vat työ­ka­ve­rit. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Aiem­pi koke­mus lin­jas­to- tai teh­das­työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan alus­ta pitäen! Tru­kil­la-ajo­tai­to kat­so­taan eduk­si mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään. Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­ryyt­tä, tark­kuut­ta ja nopeut­ta sekä halua työs­ken­nel­lä teh­da­sym­pä­ris­tös­sä elin­tar­vik­kei­den paris­sa. Työ vaa­tii jon­kin ver­ran fyy­sis­tä voi­maa. Edel­ly­täm­me suo­men kie­len osaa­mis­ta tähän tehtävään. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Piik­kiö, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 28.11.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9436355