Tuo­tan­to­työn­te­ki­jä, Akaa

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me tuo­tan­to­työn­te­ki­jää Akaaseen!

Työn kuvaus ja vaatimukset:

Työs­ken­te­let eri­lais­ten kar­ton­ki­pak­kaus­ten val­mis­tuk­ses­sa lin­jas­tol­la. Työs­sä edel­ly­te­tään hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja rei­pas­ta asen­net­ta. Eduk­si kat­so­taan koke­mus tuo­tan­to­työs­tä. Työ­tä teh­dään arki­sin klo 7.00–15.30. 

Tar­joam­me:

Tar­jol­la on vaki­tui­nen työ­paik­ka pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Töi­tä teh­dään vain arki­sin ja muka­vat työ­ka­ve­rit saa­vat päi­vät suju­maan kuin sii­vil­lä. Luon­nol­li­ses­ti saat työ­hön hyvän pereh­dy­tyk­sen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan. 

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin soi­tam­me sinul­le kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, puh. 0401968986.

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Akaa, Pir­kan­maa Työ alkaa: Lop­pu­vuo­den aika­na Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 6.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 22.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5714314