Truk­ki­kus­ki, Turku

Beto­ni­laat­ta Oy etsii tuo­tan­to­ko­neen­käyt­tä­jää vas­tuul­li­siin työtehtäviin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Beto­ni­laat­ta Oy vuo­des­ta 2014 toi­mi­nut suo­ma­lai­nen beto­ni­tuot­tei­den val­mis­ta­ja ja asen­nusu­ra­koit­si­ja, joka työl­lis­tää kym­me­niä hen­ki­löi­tä Turun seu­dul­la. Heil­lä on Turus­sa kak­si teh­das­ta, jois­sa val­mis­te­taan eri­lai­sia laat­to­ja ja kiviä sekä mui­ta beto­ni­tuot­tei­ta, kuten pyö­rä­te­li­nei­tä, vesi­kou­ru­ja ja kuk­ka­ruuk­ku­ja. Beto­ni­laat­ta Oy:n tavoit­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­leen yksi­löl­li­siä rat­kai­su­ja ympä­ris­tön viih­ty­vyy­den parantamiseen.

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let truk­ki­kus­ki­na siir­rel­len kivi­tuot­tei­ta ja lavo­ja niil­le ohja­tuil­le pai­koil­le. Lisäk­si työn­ku­vaan kuu­luu pihan jär­jes­te­lyä työ­koh­teis­sa ja asiak­kai­den kans­sa kes­kus­te­lua ja kom­mu­ni­koin­tia. Lisäk­si työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät avus­ta­via teh­tä­viä myös tuo­tan­non puolella.

Työ­tä teh­dään vaih­tu­vis­sa koh­teis­sa ja yri­tyk­sen viral­li­sel­la toi­mi­pai­kal­la Runos­mäes­sä, johon hyvät kul­ku­yh­tey­det. Työ­tä teh­dään arki­päi­vi­sin kak­si­vuo­ro­työ­nä joko aamu­vuo­ros­sa klo 6–14.30 tai ilta­vuo­ros­sa klo 14–22.30. Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja kes­tää aina­kin syys­kuun loppuun.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me täy­si­päi­väi­sen työn hyväs­sä koti­mai­ses­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä. Saat käyt­töö­si laa­duk­kaat työ­vä­li­neet ja ympä­ril­le­si ammat­ti­tai­toi­sen ja muka­van työyh­tei­sön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me työ­hön valit­ta­val­ta aiem­paa koke­mus­ta tru­kin ajos­ta ja kaik­ki muu vas­taa­va työ­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si. Toi­vom­me teki­jäl­tä jär­jes­tel­mäl­lis­tä otet­ta työs­ken­te­lyyn ja rei­pas­ta ja ahke­raa asen­net­ta. Työs­sä tar­vi­taan myös jon­kin ver­ran hyviä vuorovaikutustaitoja. 

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 8–16), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES/Sopimus
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 14.7.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 30.6.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7707141