Tru­kin­kul­jet­ta­ja varas­toon, Kaa­ri­na

Asiak­kaam­me etsii koke­nut­ta tru­kin­kul­jet­ta­jaa!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huo­lin­nas­ta.

Työn kuvaus:

Vali­tun hen­ki­lön työ­teh­tä­viin kuu­luu vas­ta­pai­not­ru­kin käyt­töä, kuor­mien las­taus­ta ja pur­kua ajo­neu­voi­hin sekä ylei­siä varas­ton keräi­ly- ja pak­kaus­teh­tä­viä. Töi­tä teh­dään sekä käsin että eri­lai­sia työ­ko­nei­ta käyt­täen. Työ­päi­vät ovat vaih­te­le­via ja työn­ku­va voi muut­tua myös päi­vän sisäl­lä. Työ on toi­si­naan myös fyy­sis­tä, joten hyväs­tä fyy­si­ses­tä kun­nos­ta on hyö­tyä!

Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Piis­pan­ris­til­lä, joten sin­ne pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen.

Tar­joam­me: 

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me mah­dol­li­suu­den pääs­tä työs­ken­te­le­mään moni­puo­lis­ten varas­to­teh­tä­vien pariin arvos­tet­tuun yri­tyk­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­ta­pai­not­ru­kil­la teh­tä­väs­tä työs­tä ja hyviä käden­tai­to­ja. Muu työ­ko­ke­mus logis­tii­kas­ta, esim. keräi­lyn, las­tauk­sen tai kon­tin­pu­run paris­ta, kat­so­taan myös eduk­si. Työs­sä tar­vi­taan tark­kuut­ta, hyvää pai­neen­sie­to­ky­kyä ja jous­ta­vuut­ta. Arvos­tam­me myös hyviä tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, oma-aloit­tei­suut­ta ja asia­kas­läh­töi­syyt­tä! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi. Yhtey­de­no­tot arki­sin klo 8–16 nume­roon 0207 129 604.
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 29.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1832452