Tru­kin­kul­jet­ta­ja, Tur­ku

Beto­ni­laat­ta Oy etsii osaa­vaa tru­kin­kul­jet­ta­jaa!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Beto­ni­laat­ta Oy vuo­des­ta 2014 toi­mi­nut suo­ma­lai­nen beto­ni­tuot­tei­den val­mis­ta­ja ja asen­nusu­ra­koit­si­ja, joka työl­lis­tää kym­me­niä hen­ki­löi­tä Turun seu­dul­la. Heil­lä on Turus­sa kak­si teh­das­ta, jois­sa val­mis­te­taan eri­lai­sia laat­to­ja ja kiviä sekä mui­ta beto­ni­tuot­tei­ta, kuten pyö­rä­te­li­nei­tä, vesi­kou­ru­ja ja kuk­ka­ruuk­ku­ja. Beto­ni­laat­ta Oy:n tavoit­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­leen yksi­löl­li­siä rat­kai­su­ja ympä­ris­tön viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­seen.

Työn kuvaus:

Vali­tun hen­ki­lön työ­teh­tä­viin kuu­luu vas­ta­pai­not­ru­kin käy­tön lisäk­si esi­mer­kik­si rek­ko­jen las­taus­ta ja pur­kua, ylei­ses­tä siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta ja beto­ni­laat­to­jen siir­tä­mis­tä lin­jas­tol­ta. Töi­tä teh­dään sekä sisäl­lä että ulko­na, välil­lä myös pölyi­ses­sä tai muu­ten likai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Työ sisäl­tää pai­na­vien laat­to­jen nos­te­lua käsin, joten työs­sä vaa­di­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa! Työ­päi­vät ovat vaih­te­le­via ja työn­ku­va voi muut­tua myös päi­vän sisäl­lä.

Töi­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa, joko klo 6.00–13.30 tai klo 9.00–17.30. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen.

Tar­joam­me: 

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen työn arvos­te­tus­sa beto­nia­lan yri­tyk­ses­sä. Työs­sä pää­see työs­ken­te­le­mään sekä käsin että vas­ta­pai­not­ruk­kia käyt­täen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me jon­kin ver­ran aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­ta­pai­not­ru­kil­la teh­tä­väs­tä työs­tä ja tark­kaa työ­otet­ta. Muu työ­ko­ke­mus teol­li­suu­den paris­ta kat­so­taan myös eduk­si. Odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä sekä sisä- että ulko­ti­lois­sa. Arvos­tam­me myös hyviä tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, oma-aloit­tei­suut­ta ja jous­ta­vuut­ta! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi. Yhtey­de­no­tot arki­sin klo 8–16 nume­roon 0207 129 604.
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 29.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1836625